Tietosuojaseloste

Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke koskee Osakeyhtiö Laivastolehden verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Osakeyhtiö Laivastolehti on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä verkkopalvelujensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin seuraavat asiat:

 • rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 • rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
 • tietojen säilytysaika
 • rekisteröidyn oikeudet
 • tietojen luovutukset
 • tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 • rekisterin suojauksen periaatteet
 • muutokset tietosuojalausekkeeseen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jaottelemme käsittelemämme henkilötiedot kolmeen luokkaan.

 1. Asiakkaan antamat tiedot
  Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut.
 2. Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot
  Keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään mm. kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee.

Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden perusteella mahdollistaa kohdennetun mainonnan esittämisen palveluissamme kohdentaa markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli ja merkki
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus
 • käyttöjärjestelmä ja sen versio.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET
Käytämme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti mm.

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • laskutukseen
 • maksujen valvontaan
 • asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
 • tuotteiden jakeluun
 • asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin
 • palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin
 • yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 1. Sopimus
  Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka asiakas on tilannut (esim. lehden tai uutiskirjeen tilaus).
 2. Suostumus
  Voimme käsitellä asiakkaan antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää asiakkaan suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.
 3. Oikeutettu etu
  Käsittelemme tietoja mm.
 • asiakastapahtumien varmentamiseen (esim. maksujen valvonta)
 • palveluiden toteuttamiseen (esim. evästeiden käyttö palvelujen toimivuuden varmistamiseksi)
 • liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen (esim. palautteiden käsittely)
 • väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen (esim. kirjautumisten seuranta)
 • profilointiin sekä markkinointiin (esim. evästetietojen hyödyntäminen sisältöjen suosittelussa).

Käsittelemme tietoja Osakeyhtiö Laivastolehden sisällä. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä alla kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” kuvatuin tavoin.

 1. Lakisääteinen velvoite
  Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
 2. Journalistiset tarkoitukset
  Käsittelemme journalistisia tarkoituksia varten henkilötietoja ja muita materiaaleja (esim. valokuvia), joista ihmiset on mahdollista tunnistaa henkilökohtaisesti. Toimituksellisia henkilörekistereitä säilytetään erillään asiakkaiden henkilötiedoista.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.

Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään enintään kuusi (6) vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä. Kun määräaika on kulunut, asiakastieto poistetaan asiakasrekisteristämme. Tiedot voidaan myös siirtää osittain markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän (7) vuoden ajan.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin.

 1. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 2. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
  Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin edellytyksenä on että kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Autoliitolle ja tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 3. Evästeiden estäminen
  Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 4. Evästeiden tyhjentäminen
  Asiakas voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin.
 5. Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen
  Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 6. Suostumuksen peruuttaminen
  Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.
 7. Valitusoikeus
  Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa.

 1. Suostumus
  Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
 2. Viranomaiset
  Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Yritysjärjestelyt
Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Oikeusvaateet ja perintä
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen) käsittelemällä henkilötietoja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös asiakkaan suostumukseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.

MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseketta päivitettiin viimeksi EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi. Henkilötietolakiin perustuviin, aiemmin voimassaolleisiin selosteisiin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

YHTEYSTIEDOT
Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Osakeyhtiö Laivastolehti / tietosuoja
℅ Mikko Niini
Ryytimaantie 7 D 47, 00320 Helsinki

tai sähköpostilla: vaula.aunola@media.fi

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs.
00520 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tietoja evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Miten evästeitä käytetään?

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

Google Analytics

Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -verkkopalvelua, jonka avulla seurataan mm. sivuston kävijämääriä ja millä sivuilla vieraillaan eniten. Google Analytics tallentaa vierailijan laitteen IP-osoitteen, jonka Tietosuojalautakunta on katsonut kuuluvan henkilötietoihin.

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen eri selaimissa

Chrome
Firefox
Internet Explorer ja Microsoft Edge
Opera
Safari