Aboa Mare valmentaa kyberhyökkäyksiä vastaan

Merenkulun koulutuskeskus Aboa Mare järjestää Maritime Cyber Security -kurssin yhteistyössä merenkulun
kyberturvallisuusasiantuntija Deductive Labs Ab Ltd:n kanssa. Yhteistyön myötä Aboa Maren kurssivalikoima
laajenee. Kurssin tavoitteena on tutustua Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kyberriskien hallintaan
liittyviin sääntöihin ja ohjeisiin, jotka suojaavat laivoja kyberhaitoilta. Ensimmäinen Maritime Cyber Security
-kurssi järjestetään 10.2.

Laivat ovat entistä alttiimpia kyberhyökkäyksille, sillä laivoilla olevan teknologian määrä kasvaa jatkuvasti, Aboa Maresta kerrotaan.

Koska järjestelmät ovat yhä integroituneempia, alttiina eivät ole vain laivojen perinteiset IT-järjestelmät, vaan
myös operatiivisen teknologian (OT) järjestelmät. Laivoilla on monia erilaisia IT- ja OT-järjestelmiä perinteisistä
tietokoneista, tulostimista ja nettikameroista edistyneisiin navigointi- ja viestintäjärjestelmiin. Toimintoja voidaan hallita tai tarkkailla etänä maissa olevilta virtuaalisilta komentosilloilta, ja digitalisaatio johtaa uusiin haasteisiin.

Varustamoiden tulee tehdä kyberturvallisuusarviointeja aluksillaan alentaakseen kyberhyökkäysten riskiä.
IMO on antanut ohjeistuksen merenkulun kyberhyökkäysten hallintaan. Ohjeistus kehottaa hallintohenkilöstöä
varmistamaan, että kyberriskit huomioidaan olemassa olevissa turvallisuudenhallintajärjestelmissä asianmukaisesti
(kuten ISM-koodissa on määritelty) viimeistään ensimmäiseen 1.1.2021 jälkeen tapahtuvaan yhtiön
vaatimustenmukaisuusasiakirjojen vuositarkastukseen mennessä.

Käytyään Aboa Maren Maritime Cyber Security -koulutuksen osallistuja ymmärtää laivoilla tehtävään kyberriskien
hallintaan liittyvien IMO:n sääntöjen ja ohjeistusten asettamat ajankohtaiset vaatimukset, tuntee uhat, uhkaavat
tekijät ja niiden tavoitteet sekä osaa tunnistaa mahdollisia kyberturvallisuushäiriöitä. Kurssin käytyään osallistuja
pystyy myös ymmärtämään ja osallistumaan kyberturvallisuusstrategioiden ja -toimien hallintaan organisaatiossa
tai aluksella.

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita:
• mitä kyberturvallisuus on ja miten se voi vaikuttaa merenkulkutoimintaan
• miten erilaiset hyökkäysskenaariot vaikuttavat merenkulkulaitteistoon
• miten navigointilaitteisto voi joutua manipuloinnin tai hakkeroinnin kohteeksi
• miten kyberturvallisuushäiriöitä havaitaan ja hallitaan (esim. kirjaaminen, valvonta, menettelytavat)
• IMO:n säännöt, standardit ja ohjeistukset
• tarpeelliset valmistautumistoimenpiteet ja strategioiden laatiminen
Kurssi soveltuu kapteeneille, konepäälliköille, perämiehille ja muulle laivan henkilöstölle. Kurssista on myös hyötyä
varustamoiden DPA-työntekijöille (Designated Person Ashore) ja muille työntekijöille, jotka ovat suoraan tai
epäsuorasti tekemisissä kyberturvallisuuden kanssa.

Lisätietoja: Training Director Micael Vuorio, Aboa Mare, puh. 044 762 3413, micael.vuorio@aboamare.fi

Jaa artikkeli