19.02.2018

Hyvin onnistunut projekti ja sen taustat – Pansio-luokan peruskorjaus 2015-2017

Merivoimien kehitysohjelmaan sisältynyt kolmen Pansio-luokan miinalautan peruskorjaushanke lähti konkreettisesti liikkeelle elokuussa 2012, kun Merivoimien Esikunta lähetti hanketta koskevan tietopyynnön runsaalle kymmenelle suomalaiselle telakka-, laivasuunnittelu- ja järjestelmäalan yritykselle.

Miinalautta Pansio merikokeissa

Tietopyyntövastausten perusteella Merivoimien Esikunta valitsi kahdeksi potentiaaliseksi kokonaisvastuulliseksi toimittajaehdokkaaksi (prime-ehdokkaaksi) Patria Oyj:n ja STX Finland Oy:n, joille lähetettiin alustava tarjouspyyntö keväällä 2013. Tässä vaiheessa ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy (AEFI) oli tarjoamassa molemmille prime-ehdokkaille omaa taistelunjohtojärjestelmäänsä. Vuoden 2013 syksyllä STX ilmoitti lakkauttavansa Rauman telakan, joka oli tähän asti kilpaillut prime-ehdokkaana.

Tämän jälkeen ATLAS ELEKTRONIK Finland päätti tarjota peruskorjausta prime-toimittajan roolissa. Ensimmäiset tarjoukset jätettiin tammikuussa 2014. Vuoden 2014 aikana tarjouspyyntöä ja tarjouksia täsmennettiin useaan kertaan. Lopulliset tarjoukset jätettiin lokakuussa 2014. Vuoden 2015 alussa projekti siirtyi vastaperustetun Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen vastuulle. Tammikuussa 2015 Logistiikkalaitos ilmoitti, että sopimusneuvottelut aloitetaan AEFI:n kanssa. Sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2015. Logistiikkalaitos teki lisätilauksen kesällä 2015, jonka jälkeen hankkeen kokonaishinta oli noin 34 miljoonaa euroa.

Hankkeen tarkoituksena on ollut jatkaa Pansio-luokan elinjaksoa pitkälle 2030-luvulle sekä kehittää ja ylläpitää alusten suorituskykyä miinoitustoimintaan, merikuljetuksiin ja emäalustoimintaan. Yleistäen voidaan todeta, että vain aluksen teräsrunko, potkuriakselit ja potkurit säilyvät, kaikki muu on uutta. AEFI:n tärkeimpinä alihankkijoina projektissa ovat olleet telakkatyön osalta Uudenkaupungin Työvene Oy (UTV), merenkulkujärjestelmän osalta Furuno Finland Oy ja asejärjestelmän osalta SAAB AB. AEFI toimitti alukselle vaatimusten mukaan päivitetyn ANCS taistelunjohtojärjestelmän.

Ensimmäinen alus, miinalautta Pansio, saapui telakalle elokuussa 2015. Aluksen purkutöiden jälkeen alus nostettiin kuivatelakalle noin kymmeneksi viikoksi. Laivan ja järjestelmien satamakokeet alkoivat kesäkuussa ja merikokeet syyskuussa 2016. Miinalautta Pansio luovutettiin peruskorjattuna Logistiikkalaitokselle 3.10.2016. Toinen alus, miinalautta Porkkala, oli telakalla maaliskuusta 2016 alkaen ja luovutettiin peruskorjattuna Logistiikkalaitokselle 11.5.2017. Sarjan viimeinen alus, miinalautta Pyhäranta tuli telakalle marraskuussa 2016 ja luovutettiin peruskorjattuna tilaajalle 29.11.2017.

Miinalautta Pansion luovutus. AEFI:n toimitusjohtaja Jaakko Savisaari luovuttaa peruskorjatun aluksen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajalle kenraalimajuri Timo Rotoselle. Merivoimien esikunnan päällikkö lippueamiraali Timo Hirvonen odottaa aluksen luovutusta logistiikkalaitokselta merivoimille. Kuva Puolustusvoimat Nina Soini

Logistiikkalaitoksen näkökulma

Vuoden 2015 Puolustusvoimauudistus muutti myös hankehallinnan maailmaa. Suorituskyvyn käsitemallissa Puolustushaaran hankepäällikkö suorituskykyvastuullisena vastaa syntyvän suorituskyvyn seurannaisvaikutusten huomioimisesta. Suorituskyvyn näkyvin osakokonaisuus, väline, rakentuu Logistiikkalaitoksen johdossa materiaaliprojektina. Harmonisen kokonaisuuden kannalta on sekä Puolustushaaran hankeryhmän ja Logistiikkalaitoksen projektiryhmän toimittava yhdessä. Telakalla toimivan loppukäyttäjän (Rannikkolaivasto) toteuttaman rakennusvalvonnan on oltava kiinteä osa sekä hanketta että projektia.

Pansio luokan miinalauttojen peruskorjaus on ollut Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle tärkeä ja historiallinen hanke.  Tampereella 28. toukokuuta vuonna 2015 allekirjoitettu hankintasopimus kolmen miinalautan peruskorjauksesta Atlas Elektronik Finlandin kanssa oli laitoksen ensimmäinen materiaaliprojekti, jolla luotiin suorituskykyä merivoimille. Kilpailutus ja sitä seuranneet sopimusneuvottelut toteutettiin Merivoimien Esikunnan Materiaaliosaston vetäminä. Vastuun siirto Järjestelmäkeskuksen Merijärjestelmäosastolle oli saumaton ja materiaaliprojektin ydinryhmä on ollut sama koko peruskorjauksen ajan.

Pansio-luokan peruskorjauksen läpivienti todisti, että Puolustusvoimauudistuksessa suunniteltu työjako on osoittautunut toimivaksi. Hanketta ja projektia on viety samaan suuntaan ja oikea-aikaisesti. Peruskorjauksen tilannekuva on välittynyt oikeana sekä Logistiikkalaitoksen että Merivoimien johdolle. Toimittajan (AEFI) ja asiakkaan (PVLOGL) välinen yhteistyö on sujunut erinomaisesti.

Logistiikkalaitos voi ylpeänä todeta luovuttaneensa sopimuksen mukaisessa aikataulussa loppuasiakkaalle (merivoimat) vaatimusten mukaiset ja suorituskykyiset peruskorjatut rannikkomiinoittajat valmiina operatiiviseen käyttöön.

Miinalautta Porkkalan luovustustilaisuus. Vasemmalta 7.Pintatorjuntalaivueen komentaja Kaarle Wikström, AEFI:n toimitusjohtaja Jaakko Savisaari, Rannikkolaivaston komentaja Erkki Mikkola, AEFI:n projektipäällikkö Mika Irla ja Porkkalan päällikkö Kari Lehto. Kuva Puolustusvoimat Sakari Wahlsten

Atlas Elektronik Finlandin näkökulma

ATLAS ELEKTRONIK Finland lähti alun perin hankkeeseen järjestelmäintegraattorin ja järjestelmätoimittajan roolissa tarjoten tietopyyntövastauksia ja alustavia tarjouksia Patrialle ja STX Finlandille. Samaan aikaan AEFI:ssa kehitettiin yrityksen toiminta- ja laatujärjestelmää sekä projektinhallinnan toimintatapoja tulevia hankkeita ajatellen. Kun STX Finland loppukesästä 2013 ilmoitti sulkevansa Rauman telakan ja vetäytyvänsä siten myös Pansio-luokan peruskorjauksesta, oli AEFI:n arvioitava uutta tilannetta. Arvion perusteella todettiin, että AEFI oli valmis kilpailemaan prime contractor–roolista. Ensimmäinen tarjous laadittiin hyvin nopealla aikataululla ja toimitettiin tammikuussa 2014.

AEFI:n lähtökohta sopimusneuvotteluissa ja myöhemmin projektin toteutuksessa oli, että kaikkien osapuolten tavoitteiden on oltava yhdenmukaisia tai samansuuntaisia ja kaikkien osallistujien on voitettava. Sopimuksesta pyrittiin rakentamaan neuvottelujen aikana joustava, tasapuolinen ja kaikki osapuolet huomioon ottava, mikä mahdollisti erinomaiset lähtökohdat projektin toteutukselle. Samalla luotiin projektin menestyksellisen läpiviennin kannalta keskeiset toimintatavat; avoimuus, keskinäinen luottamus sekä jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö, joiden avulla projektin haasteet ratkaistiin optimaalisella tavalla.

Telakalla toimineessa tiimissä olivat edustettuina kaikki projektin osapuolet: AEFI, UTV ja sen tärkeimmät alihankkijat, Furuno Finland Oy, asiakas (PVLOGL), Millog ja loppukäyttäjä.

Toteutetun melko laajan peruskorjausprojektin aikana tuli luonnollisestikin esille asioita, joita ei voitu ennakoida sopimuksessa tai teknisessä suunnitteluaineistossa. Hyvien projektinhallintamenetelmien ja -työkalujen avulla luotu oikea-aikainen tilannekuva projektin tilanteesta sen kaikissa vaiheissa, tulevien tapahtumien jatkuva ennakointi, onnistunut aktiivinen johtaminen ja erinomainen yhteistyö takasivat sen, että kaikki projektissa esiintyneet haasteet kyettiin ratkaisemaan eri osapuolille sopivalla tavalla ja sopimaan tasapuolisesti yhteisymmärryksessä projektin tiimin sisällä.

AEFI:n osalta pysyvä ja riittävän vahva henkilöstöedustus telakalla sekä jatkuva tiedonvaihto varmistivat projektin turvallisuuden, laadun sekä työn sisällön ja vaatimustenmukaisuuden.

Ensimmäinen peruskorjattava alus, miinalautta Pansio, luovutettiin ANCS-taistelunjohtojärjestelmän ensimmäisellä toimitusversiolla ja ilman RWS Trackfire aselavettia, koska lopullista ANCS-versiota edelleen kehitettiin ja aselavetin toimitusaika tilauksesta oli pitkä. Toiselle alukselle, miinalautta Porkkalalle toimitettiin edelleen kehitetty ANCS-versio. Viimeinen alus, marraskuussa toimitettu miinalautta Pyhäranta, on varustettu projektin toimituskokonaisuuden mukaisilla lopullisilla järjestelmillä. Pansion ja Porkkalan järjestelmät on nyt päivitetty lopullisiksi järjestelmiksi.

Pansio-luokan peruskorjausprojekti oli kokonaisuutena AEFI:n näkökulmasta erittäin onnistunut. Kaikki alukset toimitettiin asiakkaalle sovitussa aikataulussa, budjetissa sekä asiakasvaatimukset täyttäen ja osittain ne ylittäen.

Yhtiön prosesseja, toimintatapoja ja parhaita käytäntöjä jalostettiin ja terävöitettiin jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti koko projektin ajan ja kokemuksista kasvoi arvokasta osaamista. Voimme tyytyväisinä todeta, että osaamistamme ja kykyämme haastavien projektien prime-toimittajana ja järjestelmäintegraattorina voidaan täysimittaisesti hyödyntää tulevissa projekteissa.

Näyttää siltä, että kaikki projektin osapuolet voivat olla hyvin tyytyväisiä lopputulokseen ja miinalautat täyttävät tehokkaasti paikkansa merivoimissa pitkälle 2030-luvulle.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirjoittajat:

Kommodori Veli-Pekka Heinonen, Järjestelmäkeskuksen johtaja, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

Toimitusjohtaja Jaakko Savisaari, ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy

 

Jaa artikkeli
FREJA