17.06.2020

Saimaan kanavan täysremontille hintalappu

Väylävirasto on selvittänyt Saimaan kanavan sulkujen pidentämistä ja kanavan vedenpinnan nostoa. Koko hankkeen toteuttaminen maksaisi aiotulla aikavälillä noin 95 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto myönsi neljännessä lisäbudjetissaan kanavan vedenpinnan nostoon viisi miljoonaa euroa.

Väyläviraston mukaan kuljetusmäärät kanavassa ovat vähentyneet huomattavasti viimeisen 15 vuoden aikana. Siksi kanavan kehittäminen on alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kuljetuskustannusten kannalta tärkeää. Saimaan kanava on merkittävä kuljetusreitti Itä-Suomen metsä-, kemian ja rakennusaineteollisuudelle.

Tulevaisuudessa suurempi aluskoko ja pidempi liikennöintiaika kohentaisivat kuljetusten taloudellisuutta, kun lastikokoa voitaisiin kasvattaa. Sisävesillä ajavat varustamot tarvitsevat kipeästi tietoa kanavan tulevaisuudesta, koska valtion suunnitelmat vaikuttavat tuleviin alusinvestointeihin.

Sulkujen pituus vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisilla aluksilla Saimaan kanavassa tulevaisuudessa ajetaan ja millaiset kuljetusmarkkinat Saimaalla ovat.

Tarjolla kolme vaihtoehtoa

Väylävirasto listaa kolme kehittämisvaihtoehtoa, jotka ovat vedenpinnan nosto kymmenellä senttimetrillä 4,45 metriin, vedenpinnan noston lisäksi sulkujen pidentäminen nykyisestä 82,5 metristä 93,2 metriin sekä kahden edellisen vaihtoehdon lisäksi liikennöintiajan pidentäminen neljällä viikolla.

Parhaassa toteutuksessa yhdistyisivät kaikki kehittämispolut. Kanavan sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto parantaisivat Saimaan vesiteiden kilpailukykyä ja säästäisivät kuljetusasiakkaille rahaa. Vedenpinnan noston arvioidaan olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattava toimenpide.

Sulkujen pidentämisen ja vedenpinnan noston kustannusarvio hankkeen arvioidun toteutuksen aikana on noin 95 miljoonaa euroa, Väylä kirjoittaa selvityksessään.

Hankkeen toteuttaminen olisi Väyläviraston mielestä positiivinen signaali Itä-Suomen teollisuudelle ja se rohkaisisi yrityksiä suunnittelemaan toimintaansa vesitiekuljetusten varaan myös tulevaisuudessa. Kanavan uudistaminen vahvistaisi vientiteollisuuden asemaa Saimaan alueella.

Kanavan remontilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenteen päästöihin tai alueen matkustaja- tai huviveneilyyn.

Hankkeen yleissuunnitelma ja sulkujen pidentämisen rakennussuunnitelma ovat nyt valmiit. Vedenpinnan noston rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Hallitus antaa rahaa vedenpinnan nostoon

Valtioneuvoston neljäs lisätalousarvio sisältää rahoitusta kymmeniin väylähankkeisiin. Näistä Saimaan kanavan vedenpinnan nostoon on luvassa viisi miljoonaa euroa ja lisäksi 100 000 euron määräraha vuodelle 2020. Yhteensä hallituksen väyliin jakama potti on noin 400 miljoonaa euroa.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) kertoo sanomalehti Etelä-Saimaassa, että hallituksen nyt tekemä päätös avaa kanavahankkeen rahoituksen. Tehdyn pöytäkirjamerkinnän mukaan jatkorahoituksesta päätetään syksyllä varsinaisen budjettiriihen yhteydessä.

Kymäläisen mielestä hallitus ei anna viittä miljoonaa euroa veden pinnan nostamiseen ihan vain huvin vuoksi. Kyseessä on siis selvä merkki kanavan jatkorahoituksesta.

Kymäläisen mukaan jatkorahoitusta on tulossa vuosille 2022–24, ja silloin puhutaan noin 30–40 miljoonan euron vuotuisista rahamääristä. Kanavan remontista pitää toki neuvotella myös Venäjän kanssa.

Jaa artikkeli