Alus­lii­ken­teen koh­taa­mis- ja ohit­ta­mis­kiel­toa­luei­den tar­kas­tusp­ro­jek­ti val­mis­tui

Fintrafficin yhdessä yli sadan alan toimijan kanssa toteuttaman tarkastusprojektin tarkoitus oli saattaa meriväylien käyttäjien hiljainen tieto näkyväksi. Projektin tuloksissa esitetään muun muassa 18 uuden alueen perustamista Suomen rannikolle.

Kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet antavat automaattiset erityisherätteet Fintrafficin meriliikennekeskuksiin, kun aluksia on saapumassa alueelle. Kuva: Finntraffic

Suomen rannikon alusliikenteen kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkoitus on rajoittaa sellaisia alusten kohtaamisia ja ohittamisia, jotka voivat olla vaarallisia aluksille itselleen tai ympäristölle. Fintrafficin meriliikenteenohjaus on yhdessä alan viranomaisten, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa käynyt läpi viimeisen vuoden aikana Suomen rannikolla olevat kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet ja arvioinut niiden tarkoituksenmukaisuutta ja uusien alueiden tarvetta.

– Vuodenvaihteessa valmistuneen tarkastusprojektin tulosten pohjalta esitetään kaikkiansa 18 uuden kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueen perustamista Suomen rannikolle. Lisäksi nykyisiin alueisiin esitetään pieniä muutoksia, kuten tiettyjen alueiden laajentamista, poistamista tai muuttamista suosituksista pakollisiksi. Merkittävä uudistusesitys on myös niin sanotun hinaajaehdon selkeyttäminen, kehityspäällikkö Esa Kallio Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta kertoo.

Esitykset astuvat voimaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin VTS-liikennesääntömääräyksellä vuoden 2024 alkupuoliskolla lausuntokierroksen jälkeen mahdollisine muutoksineen.

Uudet esitettävät kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet VTS-alueittain ja väylittäin ovat:

Hanko VTS:

 • Kistskär–Tulliniemi-väylä: Hanko Tulliniemi
 • Utö–Hanko-väylä (itäinen osa): Albertsklackarna
 • Lappohjan väylä: Nybergskan–Skomakarskär

Helsinki VTS:

 • Helsingin Länsi-Sataman väylä: Katajaluoto–Lintupaadet
 • Jaakobin Inkoon väylä: Jaakobin salmi

Kotka VTS:

 • Loviisan väylä: Hudö
 • Loviisan väylä: Trollholmen

Archipelago VTS:

 • Hepokarin väylä: Suntinkari–Nuhja
 • Isokari–Lövskär-väylä: Kungsholm
 • Prästskärin rinnakkaisväylä: Väst Prästkär
 • Nyhamn–Rödskär-väylä: Ost Prästskär

West Coast VTS:

 • Merikarvian pohjoinen väylä: Merikarvia (Marjakari–satamaraja)
 • Eurajoensalmen väylä: Eurajoki (Eurajoki 4–satamaraja)

Bothnia VTS:

 • Kemi–Ajos-väylä: Kemi (Ke 5 – Inakari 1)
 • Oulun väylä: Oulu (O 5 – O 9)
 • Kalajoki–Rahja-väylä: Ulkopauha–satamaraja
 • Kokkolan Kantasataman väylä: Kantasatamam edusta
 • Pietarsaaren väylä: Kallan

Uusien kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden lisäksi niin sanottuun hinaajaehtoon esitetetään muutosta. Muutoksella rauhoitetaan väylätilaa alusten käyttöön entistä selkeämmin myös kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueilla, joissa kiellot eivät ole koskeneet hinaajaa.

– Eräs projektin keskeisimmistä havainnoista oli, että alukset haluavat rauhoittaa väylätilan itselleen entistä selkeämmin niillä alueilla, joissa tällä hetkellä on käytössä hinaajaehto. Tästä syystä nykyisin käytettävään keventävään ehtoon, jonka mukaan kielto ei koske kohtaamisia ja ohittamisia, joissa ainakin toisena osapuolena on hinaaja tai sellaiseen kooltaan rinnastettava alus, esitetään muutosta. Jatkossa kielto ei koskisi kohtaamisia ja ohittamisia, joissa ainakin toisena osapuolena on alle 50 metriä pitkä alus, jos alukset sopivat kohtaamisesta tai ohittamisesta keskenään VTS-liikennekanavalla, Esa Kallio jatkaa.

Uudet kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet sekä muut muutokset nykyisiin alueisiin tullaan päivittämään Traficomin liikennesääntömääräyksen antamisen jälkeen alueellisiin alusliikenteen erityisohjeistuksiin eli Master’s Guideihin. Master’s Guide -palvelu löytyy osoitteesta mastersguide.fintraffic.fi.

Meriväylien käyttäjien hiljainen tieto näkyväksi

Alusten kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden tarkastusprojektissa käytiin läpi kaikki Suomen rannikon kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueet järjestelmällisesti yhdessä viranomaisten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Projektin lähtökohtana oli tuoda näkyväksi väylien käyttäjille vuosien aikana kertynyttä kokemusperäistä tietoa siitä, missä alusten on käytännön kokemuksen mukaan turvallista kohdata ja missä ei.

Kaikkiaan tarkastusprojektissa oli mukana yli 100 eri toimijaa kotimaisen merenkulun eri toiminnoista. Mukana projektissa oli Fintrafficin meriliikenteenohjauksen, Väyläviraston ja Traficomin edustajia, luotseja, alusten kansipäällystöä, hinaajapäälliköitä, varustamoiden ja satamien edustajia, Puolustusvoimat sekä Rajavartiolaitos.

– Projektissa kartoitettiin alueiden nykytilanne sekä tehtiin toimenpide-ehdotukset muutos- ja kehittämistarpeista. Muutosehdotuksia pohdittaessa huomioitiin, että ratkaisut ja uusien alueiden kriteeristö pysyvät johdonmukaisina Suomen rannikon kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueiden kehittämiseksi sekä alusliikenteenohjauksen tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

VA

Jaa artikkeli