Uusi yritys Ruotsin ja Suomen valmiuslaivastoksi

Ruotsin ja Suomen puolustusvoimat käynnistivät uudelleen yhteisen valmiuslaivastojen hankintaprosessin.

Ruotsin ja Suomen puolustusvoimat ovat sopineet yhteisestä hankintaprosessista ns. valmiuslaivastojen varmistamiseen mahdollisia logistiikkatarpeitaan varten. Viime syksynä ne käynnistivät Ruotsin johdolla asiaa koskevan kilpailutuksen. Ehdotuksia tuli 25 toimijalta, mutta vain 13 niistä täytti riittävät vaatimukset. Tästä syystä prosessi keskeytettiin. Nyt aluskapasiteetin varmistamisesta on käynnistetty uusi hankintaprosessi.

Kyse on rannikko- ja lähimerenkulun kuljetus- ja laivakapasiteetin yhteishankinnoista, joita Ruotsin ja Suomen puolustusvoimat sekä eräät Ruotsin viranomaiset tekevät maan puolustusvoimille ja siviilipuolustukselle (Totalförsvar) sekä Suomen puolustusvoimille. Ruotsi ja Suomi ovat erittäin riippuvaisia merenkulusta. Riippuvuus ilmenee erityisesti elintarvikkeiden ja ihmisten toimeentulon kannalta tärkeiden tavaroiden viennissä ja tuonnissa. Lisäksi puolustusvoimat tarvitsevat laivakapasiteettia sotilasharjoitusten ja muiden sotilaallisten operaatioiden henkilöstön ja materiaalin kuljettamiseen.

Hankintaprosessissa nähdään välttämättömäksi luoda useiden vaihtoehtoisten toimittajien rinnakkaiset pitkäaikaiset puitesopimukset, joilla luodaan riittävä toimitusvarmuus puolustusvoimien ja muiden viranomaisten käyttöön kriisitilanteissa. Sopimukset pyritään saamaan voimaan jo toukokuussa.

Helmikuun lopussa hankinta käynnistettiin uudelleen ja määräajaksi toimijoille ilmoittaa kiinnostuksestaan asetettiin viimeistään tälle viikolle eli 27. maaliskuuta. Prekvalifikaation jälkeen tarkoitus on antaa valituille varustamoille varsinaiset tarjouspyyntöasiakirjat 5. huhtikuuta mennessä ja tarjousten sisäänjätön takarajaksi on kaavailtu 5. toukokuuta 2023. Seitsenvuotisiksi kaavailtujen puitesopimusten myöntämispäiväksi on suunniteltu 12. toukokuuta.

Hankinta toteutetaan puolustus- ja turvallisuusalan hankinnoista annetun lain mukaisena valikoivana neuvottelumenettelynä Ruotsin lain 2011:1029 mukaisesti, mikä seuraa EU:n asiaa koskevaa direktiiviä.

Hankinnan tavoitteena on aikaansaada sopimuksia joustavista ja laadukkaista kuljetuspalveluista ja samalla varmistaa alusten saatavuus, miehitys ja tukipalvelut eri valmiustilanteissa (normaaliolot, turvallisuuspoliittinen kriisi ja aseellinen yhteenotto), mikä antaa maiden puolustusvoimille mahdollisuuden ennakoivasti suunnitella erilaisia harjoituksia ja muita operaatioita. Hankinta kattaa operaatioita rannikko- ja ns. short sea-liikenteessä, matkarahtauksia, aikarahtauksia ja bareboat-rahtauksia. Hankintailmoituksen mukaan merikuljetuskapasiteetin tarpeisiin tämän julkisen hankinnan puitteissa kuuluu useita alusluokkia, kuten ro-ro- ja ro-ro-matkustaja-aluksia, erilaisia irtolastialuksia kuivalasteille, öljytankkereita, bunkrausaluksia sekä pienempiä matkustaja- ja rahtialuksia ja hinaajia sekä eräitä muita erikoisaluksia.

Ruotsin puolustusvoimat arvioi hankinnan enimmäismääräksi 50 miljoonaa euroa koko sopimuskaudelle, mukaan lukien mahdolliset aikaoptiot. Prosessia johtava David Granbom ei halunnut kertoa, montako kiinnostuksen ilmaisua tuli eikä Suomen osuutta kiinnostuksesta eikä myöskään itse hankinnasta. Näistä on tarkoitus kertoa julkisuuteen huhtikuun alussa.

Jaa artikkeli