16.08.2021

Yllätysvalinta: Meyer Turku rakentaa uudet alukset Rajavartiolaitokselle

Rajavartiolaitos tulee rakennuttamaan kaksi uutta suurikokoista vartioalusta. Rajavartiolaitos ja Meyer Turku Oy kertoivat, että hankkeesta on allekirjoitettu aiesopimus laivojen rakentamiseksi. Tästä eteenpäin laivakonseptia kehitettään osapuolten yhteistyönä ja tavoitteena on lopullisen laivanrakennussopimuksen allekirjoittaminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Ensimmäinen laiva olisi tarkoitus toimittaa noin vuonna 2024. Kahdella uudella laivalla korvataan kolme huomattavasti pienempää vanhaa alusta.

Aiesopimuksen allekirjoittivat Rajan puolesta laitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Markku Hassinen (kuvassa oikealla) ja Meyer Turun puolesta varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Yleisesti on ounasteltu, että kyseisen tyyppiset valtion hankinnat ajautuisivat luontevasti Rauma Marine Constructions – telakalle (RMC), jonka tuotestrategiaan tällaiset alukset ovat kuuluneet. Tätä tavallaan puoltaisi myös se, että valtio Teollisuussijoitus – yrityksensä kautta omistaa huomattavan osan RMC:n osakekannasta.
Laivat tulevat olemaan edelleen kehitetty versio vuonna 2014 Rauman telakalta toimitetusta vartioalus Turvasta. RMC eli Rauman telakka nykymuotoisena kuitenkin perustettiin vasta VL Turvan toimituksen jälkeen ja siten VL Turva oli toimitettu Rauman telakan aikaisemman omistajan STX:n aikana. Tällä historialla lienee ollut ainakin epäsuora vaikutus nyt tehtyyn telakan valintaan.

Alkuvuoden 2021 aikana Rajavartiolaitos (myöhemmin Raja) järjesti laivoista tarjouskilpailun, johon osallistui kaksi kotimaista telakkaa Meyer Turku ja RMC. Koska on kysymys turvallisuushankinnasta Raja ei katso voivansa kertoa lehdistölle valintakriteerejään eikä perustelemaan valintaansa. Oletettavasti tarjonneille telakoille on kuitenkin jouduttu valottamaan, millä perusteilla valinta on tehty. Samasta syystä ulkolaisilla telakoilla ei ole ollut pääsyä hankkeeseen.

Aikaisemmin kerrotun mukaan eduskunta on hyväksynyt hankkeelle 240 MEUR eli 120 MEUR per laiva. Raja kertoo, että muita rahoituslähteitä edelleen selvitellään mm. mahdollisuuksia saada rahoitusta Euroopan Unionilta.

Telakka on arvioinut, että kahden laivan työllisyysvaikutus Suomessa on yli 1000 miestyövuotta. Tapani Pullin mukaan COVID-19:lla on ollut vaikutusta telakan tuotestrategiaan. Ennen pandemiaa Meyer Turku keskittyi yksinomaan suuriin risteilyaluksiin. COVID-19:n seurauksena risteilyalusten kysyntä tulee olemaan hiljaista useita vuosi eikä uusia tilauksia suuremmassa mittakaavassa odoteta ennekuin aikaisintaan vuosina 2023 – 2024. Siten tuotestrategian monipuolistaminen on luontevaa. Myös Meyer Groupin Saksan telakoilla on tehty vastaava tuotevalikoiman monipuolistaminen ja telakat Saksassa ovatkin jo saaneet valtiollisia tilauksia.

Raja kertoo olevansa erittäin tyytyväinen VL Turvaan. Voimakasta kehitystä on kuitenkin tapahtunut menneiden vuosien aikana sekä toimintaan kohdistuvissa vaatimuksissa että laivatekniikassa. Näiden seuraukset tullaan ottamaan huomioon uuden laivan suunnittelussa, joka siis kuitenkin tulee olemaan edelleen kehitetty versio VL Turvasta. Rajan mukaan muutokset kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin:

-valvonta- ja vaikuttamiskyky
-toimintakyky poikkeusolosuhteissa
-käyttö- ja ylläpitokustannukset ja
-ympäristövaikutukset

Pitkälti yhteistoimin Rajan ja telaan välillä tehtävä laivakonseptin jatkokehittely ja neuvottelut tulevana syksynä määrittävät laivan tekniset yksityiskohdat. Muun muassa VL Turvaan verrattuna laivan nopeutta tullaan kasvattamaan.

Rajavartiolaitoksella on vankat perustelut uusien laivojen hankinnalle

”Kahden monitoimisen ulkovartiolaivan hankinta on välttämätöntä jo käytöstä poistuvien alusten korvaamiseksi. Hankinnalla saatetaan Suomen valmius merellisissä turvallisuustehtävissä toimintaympäristön haasteiden edellyttämälle tasolle. Uusien laivojen suunnittelussa huomioidaan VL Turvan käyttökokemukset, uuden teknologian mahdollisuudet, alusten ympäristövaikutukset sekä Suomen turvallisuusympäristön muutos, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Markku Hassinen toteaa.”

Rajavartion toiminnasta yleisemmin laitos on läsnä merellä kaikissa olosuhteissa vuoden jokaisena päivänä. Rajavartiolaitos vastaa rajavalvonnasta, meripelastuksesta, ympäristövahinkojen torjunnasta sekä lukuisista muista tehtävistä. Rajavartiolaitos osallistuu alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä sotilaalliseen maanpuolustukseen yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Rajavartiolaitos tukee myös muita viranomaisia heidän tehtävissään merellä ja saaristossa. Uudet alukset ovat Suomen viranomaisten keskeinen työkalu Itämerellä.

Laivojen on kyettävä vastaamaan joustavasti ja tehokkaasti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Tämän takia Raja käyttää monitoimialuksia, joilla on kyky niin rajavalvontaan, meripelastukseen, massaevakuointeihin, ympäristövahinkojen torjuntaan, kansainvälisiin operaatioihin, alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen kuin erinäisten vaarallisten erityistilanteidenkin hoitoon. Rajan alusten käyttöaste onkin huomattavan korkea, yli 300 vuorokautta vuodessa.

Alukset tullaan valmistamaan pääosin Suomessa, kotimaista osaamista hyödyntäen. Raja haluaa olla edelläkävijä ympäristöystävällisten ratkaisujen käytössä viranomaisaluksissa, joten myös uudet laivat tulevat olemaan vähäpäästöisia. Polttoaineen osalta varaudutaan uusiin ratkaisuihin myös verrattuna VL Turvaan, jossa jo on dual fuel – ratkaisu, diesel ja nesteytetty maakaasu (LNG).
Itämeri on monella tapaa vaativa toimintaympäristö. Se on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, ja läheltä piti -tilanteita tapahtuu. Turvallisuusympäristö on viime vuosina muuttunut vähemmän vakaaksi ja vähemmän ennakoitavaksi. Tarvitaan nopeaa toimintakykyä ja jatkuvaa valmiutta, jotta merellä liikkuvat ihmiset, omaisuus ja luonto saadaan pidettyä turvassa.

Itämeri on myös poikkeuksellisen haavoittuvainen ympäristöonnettomuuksille. Suomen saaristot ja rannikot ovat luontoarvoiltaan korvaamattomat. Uudet alukset on varustettu huippuluokan öljy- ja kemikaalitorjunnan järjestelmillä.

Uudet alukset tulevat olemaan Turva-luokan laivoja. Turva-luokalla on monipuolinen valvonta- ja vaikuttamiskyky. Aluksiin pystyy tukeutumaan monenlainen venekalusto, ilma-alukset, sekä muiden viranomaisten joukot ja tekniikka.

Uusien alusten suunnittelussa huomioidaan Turvan käytöstä saadut kokemukset ja kehitystarpeet, teknologian edistyminen, ympäristövaikutukset, sekä turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset.

Teksti Toimitus
Kuvaaja Kalle Ahti, Lavea Media

Lisää aiheesta:

Rajavartiolaitos on valinnut uusien monitoimialustensa rakentajaksi Meyer Turku Oy:n

Jaa artikkeli
portofnaantali