Meriaiheet esillä strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmissa

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa valtioneuvostolle neljää uutta teemaa vuoden 2019 strategisen tutkimuksen ohjelmille. Uudet teemat nostavat systeemisen lähestymistavan ja poikkitieteellisyyden keskeisiksi strategisen tutkimuksen menestyksen tekijöiksi.

Strategisen tutkimuksen neuvosto luovutti ehdotuksensa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle kesäkuun alussa.

Yhdessä aiempien vuosien teemojen kanssa ne luovat neuvoston mukaan kattavan pohjan tämän päivän ja tulevaisuuden päätöksenteon tietotarpeille. Neuvosto luovutti ehdotukset kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle kesäkuun alussa. 

Neuvoston ehdotukset uusiksi tutkimusteemoiksi ovat:

  • Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää
  • Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä
  • Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet
  • Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa

STN ehdottaa lisäksi, että teema-alueita läpileikkaavaksi painopisteeksi nostettaisiin tutkimuksen eettisen ulottuvuuden vahvistaminen.

Valtioneuvosto käsittelee ja päättää teemoista. Tämän jälkeen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee teemoista avattavat tutkimusohjelmat ja avaa rahoitushaut loppuvuoden aikana.

Strategisen tutkimuksen teemavalmistelu on tehty avoimesti ja osallistavasti yhdessä tutkimusyhteisön ja tiedonkäyttäjien kanssa. Valmistelussa on ollut keskeistä tunnistaa sellaisia teemoja, joiden tiimoilta tehtävä tutkimus tarjoaa tukea yhteiskunnan uudistumiselle ja kehittymiselle. Teemojen tulee olla horisontaalisia ja ulottua usealle hallinnonalalle. Niiden tulee olla keskenään riittävän erilaisia sekä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Muodostetut teema-alueet edellyttävät vahvasti monitieteistä tutkimusta, jotta saadaan uutta tietoa ja voidaan tuottaa uudenlaisia ratkaisuja.

”Teemaehdotukset vuodelle 2019 täydentävät hyvin käynnissä olevia STN-ohjelmia. Yhteistä niille on luoda tietopohja, joka mahdollistaa yhteiskunnan hyvän ja kestävän kehityksen nopeasti muuttuvassa maailmassa, sanoo STN:n puheenjohtaja Per Mickwitz.

15 konsortiota jatkoon strategisen tutkimuksen täydentävässä haussa, meriaiheet näkyvästi mukana

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on päättänyt juhannusviikolla valita jatkoon 15 konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelman täydentävässä haussa. Hakuun jätettiin 62 hakemusta. Jatkoon päässeet konsortiot käsittelevät kestävän kasvun mahdollistamista taloudellisen toiminnan avulla. Niiden tavoitteena on tukea suomalaisten yhteisöjen ja yritysten palvelujen ja tuotteiden uudistumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jatkoon päässeissä tutkimushankkeissa on painopisteinä tiedon hyväksi käyttäminen päätöksenteossa ja yhteiskunnan kestävän kasvun aikaansaaminen.

Aiehakemukset käsiteltiin asiantuntijapaneelissa, joka arvioi hankkeiden sopivuutta ohjelmaan, tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Paneeli koostui ulkomaisista ja kotimaisista aihepiirin asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä.

Jatkoon kutsutuissa 15 konsortiossa on mukana myös merellisiä tutkimusaihioita.

Tampereen teknillisen yliopiston Leena Aarikka-Stenroos on ehdottanut tutkittavaksi kiertotalouden katalyyttejä innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin, Janne Huiskonen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta resurssiniukkuutta merenpohjan mineraalivaroihin perustuvien sinisen kasvun liiketoimintaekosysteemien ajurina, Turun yliopiston Tommi Inkinen merisektorin kestävää kehitystä, teknologiaa ja taloudellisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan, Aalto yliopiston Jouni Partanen tuotannon uudelleen järjestelyä kestävien liiketoimintaekosysteemien kautta ja Ilmatieteen laitoksen Jouni Pulliainen ehdottaa teemaksi satelliittiaineistoja kestävän liiketoiminnan ja ympäristöasioiden hallinnan mahdollistajana.

Konsortioiden varsinaisen haun hakemukset arvioidaan ensi syksynä. Sen jälkeen STN päättää ohjelmaan valittavista hankkeista. STN:n aikomuksena on lopulta rahoittaa 3-5 konsortiota. 

 

 

Jaa artikkeli