12.11.2020

Rauman ainutlaatuinen satamasovellus hyödyttää jatkossa koko Suomen merenkulkua

Central Baltic EfficientFlow -projektissa kehitetty Rauman Sataman satamasovellus on laajenemassa valtakunnalliseksi. Marraskuussa 2020 päättyvän projektin tuotoksena syntynyttä satamasovellusta lähdetään kehittämään seuraavaksi eteenpäin Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland) ja Unikie Oy:n jatkokehityshankkeessa, jossa tavoitteena on jakaa sovellusta jatkossa kaikkiin Suomen satamiin.

Kuva Rauman satama

Lähes kolme vuotta kestäneessä CB EfficientFlow -projektissa tavoitteena on ollut edistää meriliikenteen hallintaa. Projektissa on parannettu etenkin tiedonvaihtoa eri satamatoimijoiden välillä. Projektissa mukana kumppaneina ovat olleet Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauman ja Gävlen satamat, Ruotsin merenkulkulaitos sekä VTS Finland.
– Uusi satamasovellus on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa ja todellinen esimerkki digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista merilogistiikan saralla, kertoo SAMKin merenkulun hankepäällikkö Heikki Koivisto.

Nyt esitelty lopputulema on upea esimerkki kansainvälisesti – suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä luotu suunnitelma käytännöllisestä satamasovelluksesta, minkä suomalainen it-talo toteutti, ja jota nyt ollaan ottamassa Suomessa maanlaajuisesti käyttöön.
– Myös Ruotsissa sovellus on jo Gävlen sataman käytössä ja nähtäväksi jää leviääkö se siellä Suomen tavoin koko maahan, Koivisto kertoo.

CB EfficientFlow -projektin kärkihankkeena olleessa satamasovelluksen kehitystyössä on Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämänä käyty läpi muun muassa satamien parhaita käytänteitä, tutkittu koko logistiikkaketjua mereltä sisämaahan ja satamapalvelujen tarjoamisen puitteiden muutoksen vaikutusta sekä kehitetty mobiilisovellus sataman toimijoiden käyttöön.
– Tässä vaiheessa haluammekin SAMKin puolelta välittää lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille. Myös Rauman Sataman eri toimijat, agentit, hinaajat ja luotsit ovat antaneet projektille täyden tukensa ja ilman heidän panostaan ei satamasovellusta oltaisikaan nyt laajentamassa valtakunnalliseksi niin valmiina kuin se nyt jo on, Koivisto kuvailee.

Satamasovellusta viedään jatkossa eteenpäin VTS Finlandin toimesta

Uuden jatkokehityshankkeen myötä satamasovelluksen ylläpidosta ja kehittämisen koordinoinnista ottaa vastuun VTS Finland.
– VTS Finlandin näkökulmasta satamasovellus on osa laajempaa kokonaisuutta, missä olemme parhaillamme ottamassa eVäylä-kehityshankkeen myötä entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana. Tässä kokonaisuudessa satamasovellus toimii erinomaisesti merenkulun aikatietojen loppukäyttäjäsovelluksena” kertoo VTS Finlandin hankepäällikkö Olli Soininen.

Ensi vaiheessa sovellusta jatkokehitetään SaaS (Software as a Service) -arkkitehtuurin mukaiseksi, jonka jälkeen eri satamat toimivat saman sovelluksen sisässä. Tämä mahdollistaa laajasti tiedonvaihdon eri satamatoimijoiden kesken ja kehittää samalla tiedonvaihtoa myös VTS Finlandin suuntaan.
Satamasovellus on otettavissa käyttöön kaikissa Suomen satamissa ja ne voivat halutessaan integroida aikatiedot suoraan omiin järjestelmiinsä tai ottaa käyttöön itse satamasovelluksen. Sovellus on jo valmiiksi integroitu keskeisiin ulkoisiin tietolähteisiin ja satamien omalle vastuulle jää ainoastaan mahdolliset paikalliset integraatiot. Eri satamien näkyvyyttä hallitaan käyttöoikeuksin ja samalla mahdollistetaan, että esimerkiksi useassa eri satamassa operoivat toimijat, kuten luotsit, voivat valita minkä sataman tietoja työssään kulloinkin tarvitsevat ja saada vain ne näkyviin ja ilmoituksina esimerkiksi mobiililaiteeseensa.
– Satamat voivat myös itse kehittää yhdessä esimerkiksi Unikien kanssa sovellukseen uusia, oman satamansa kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Ensimmäisenä uutena satamana satamanasovelluksen käyttäjiin liittyy Kokkolan satama. Kokkolan satamalla on ollut jo jonkin aikaa käynnissä laaja sataman digitalisaatiohanke ja sen osana satamasovellus tulee hyvin tukemaan sataman toiminnanohjauksen tilannekuvan kehittämistä, taustoittaa Soininen seuraavia askelia.

Central Baltic EfficientFlow -projektin taustat

Lähes kolme vuotta kestäneessä, Euroopan Unionin, Central Baltic Interregin rahoittamassa EfficientFlow -projektissa tavoitteita ovat olleet parempi ja nopeampi tiedonkulku sataman eri toimijoiden välillä, ajansäästö satamaoperoinnissa, lyhyemmät odotusajat, tehokkaammin käytetyt resurssit sekä polttoaineen säästö laivaliikenteessä. Lisäksi projektissa on selvitetty logistiikkaketjujen toimivuutta mereltä sisämaahan ja etsitty ratkaisuja tehokkuuden parantamiseen sekä testattu eri digitaalisia ratkaisuja.
Projekti käynnistyi 1.3.2018. Kesällä 2019 järjestettiin avoin tarjouskilpailu, jonka voittajaksi valikoitui tiukkojen kriteereiden myötä Unikie Oy Suomesta. Ehdottomasti tärkein kriteeri oli ohjelmiston avoin lähdekoodi eli ko. sovelluksen saa kuka vaan ladata käyttöönsä.
EfficientFlow -projektin aikana kummallekin projektissa mukana olleelle satamalle, Raumalle ja Gävlelle, on kehitetty oma satamasovellus palvelemaan kummankin sataman sidosryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoja projektista: www.efficientflow.eu

Jaa artikkeli
navigate