Ensimmäinen toteutuneisiin tietoihin perustuva MRV-­dataraportti EU:n merenkulun hiilidioksidi­päästöistä

Merenkulun hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 138 miljoonaa tonnia, eli noin 3,7 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä.

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäisen toteutuneisiin tietoihin perustuvan MRV-dataraportin EU:n merenkulun hiilidioksidipäästöistä.

EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmän, eli niin kutsutun MRV-päästönmittausjärjestelmän (Monitoring, Reporting, Verifying) ansiosta, merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella. Tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on kerännyt päästötietoja maailmanlaajuisesti vuoden 2019 alusta lähtien. EU:n MRV-järjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2018 ja nyt julkaistu kattava raportti perustuu ensimmäisen raportointivuoden tietoihin.

Käytännössä MRV-järjestelmä tarkoittaa, että varustamot keräävät jokaisen aluksen polttoaineenkulutusta koskevat tiedot, jotka tarkistetaan ja verifioidaan riippumattoman luokituslaitoksen toimesta ja lähetetään EU:lle. MRV-järjestelmän avulla kerätty data kattaa 11 600 aluksen päästötiedot, joka vastaa 38 prosenttia maailman kauppalaivastosta. Edustettuina on useita alustyyppejä roro- ja ropax-aluksista, tankkereihin, irtolasti- ja konttialuksiin.

Euroopan komission tuoreesta raportista selviää, että vuonna 2018 merenkulun hiilidioksidipäästöt olivat EU:n alueella yhteensä 138 milj. tonnia, eli noin 3,7 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. Liikennemuodoista tieliikenne on selkeästi suurin päästöjen aiheuttaja, 72 prosenttia osuuden päästöistä ollessa peräisin tieliikenteestä.

Noin kaksi kolmasosaa EU:n meriliikenteen päästöistä aiheutuu EU:sta lähtevistä ja saapuvista aluksista. EU:n sisäiset matkat edustivat 32 prosenttia aiheutuneista päästöistä.

Raportissa tarkasteltiin lisäksi alusten teknistä ja operationaalista energiatehokuutta. Raportin mukaan alusten energiatehokkuus on parantunut. Suurin kehitys aluksien teknisessä energiatehokkuudessa tarkasteltaessa asennetun konetehon suhdetta aluksen nopeuteen on tapahtunut irtolastialuksissa, joiden keskinopeudet eivät ole merkittävästi muuttuneet, vaikka koneteho on pienentynyt. Myös alusten nopeuden optimoinnilla on raportin mukaan saatu aikaan merkittäviä päästöjen vähennyksiä.

Merenkulku on EU:n taloudelle merkittävä sektori, sillä 75 prosenttia EU:n ulkoisesta viennistä ja tuonnista kuljetetaan meriteitse. Suomen ulkomaankuljetuksista vastaava luku on jopa 90 prosenttia. Merikuljetukset ovat jo nyt ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. IMO päätti huhtikuussa 2018, että kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, verrattuna vuoden 2008 tasoon. Vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, liikennemäärien odotetusta kasvusta huolimatta ja tämän jälkeen jatketaan kehitystä kohti päästötöntä meriliikennettä.

Vuonna 2019 raportoidut MRV-tiedot on määrä julkistaa 30.6.2020 EMSA:n sivuilla osoitteesta: http://www.emsa.europa.eu/.

Teksti: Maj Jäntti, Suomen Varustamot ry

Jaa artikkeli
portofnaantali