Finnpilot teki parhaan tuloksensa

Vuosiraportti 2018 kertoo, että luotsauksen laskennallinen markkinaosuus kaikista aluskäynneistä rannikon satamissa oli 35,1 %. Luotsauksien määrä nousi 5,6 % ja luotsattujen merimailien määrä kasvoi 5,5 %. Luotsausmäärien lisääntyminen ja kustannustehokkuus pitävät hinnat ennallaan tänä vuonnakin. Tavoitteiden mukaisten odotusaikojen puitteissa tehtiin 99,9 % kaikista luotsauksista.

Finnpilotin tiedotteessa kerrotaan, että vuoden 2018 aikana toteutettiin useita turvallisuus- ja digitalisaatiohankkeita. Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys luotsauspalveluihin säilyi erinomaisena.

Luotsauksen laskennallinen markkinaosuus kaikista aluskäynneistä Suomen rannikon satamissa oli 35,1 % (2017: 32,5 %). Vuoden 2018 aikana luotsattiin yhteensä 25 616 kertaa ja luotsauksista kertyi 484 959 luotsattua merimailia. Luotsausten kappalemäärä nousi 5,6 % ja luotsattujen merimailien määrä nousi 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelutasotavoitteen mukaisten odotusaikojen puitteissa tehtiin 99,9 % kaikista luotsauksista.

Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen mukaan tyytyväisyys luotsaukseen on säilynyt korkealla tasolla. Asteikolla 1–7 Finnpilotin toiminnan kokonaisarvosanaksi muodostui 5,9. Lisäksi mPilot-sovelluksen kautta kerättiin suoraa asiakaspalautetta luotsauksen vastaanottaneiden alusten päälliköiltä. Asteikolla 1–7 luotsin palvelu ja Finnpilotin toiminta sai arvion 6,8.

Lisääntyneiden luotsausmäärien sekä toiminnan kustannustehokkuuden yhteisvaikutuksesta Finnpilot Pilotage Oy:n taloudellinen tulos muodostui osakeyhtiöajan parhaaksi. Luotsauksen hinnat säilyivät edellisvuoden tasolla. Tilikauden liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa (2017: 38,1 milj. euroa). Koko vuoden liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) ja tilikauden voitto 3,0 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa).

Finnpilotin verojalanjälki vuonna 2018 oli yhteensä 13,2 milj. euroa. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 340 henkilöä (2017: 330) ja henkilöstön htv-keskiarvo vuoden aikana oli 324 (2017: 315). Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta.

Vahvaa panostusta turvallisuustyöhön ja merenkulun digitalisaatioon

Luotsaus lisää meriliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Suomen rannikon vaativilla väylillä. Luotsin käyttö ennaltaehkäisee poikkeustilanteita, jotka saattavat pahimmillaan johtaa vakaviin meriliikenneonnettomuuksiin. Vuonna 2018 Finnpilotiin perustettiin Safety-ryhmä, joka käsittelee jatkossa kaikki poikkeama- ja turvallisuushavainnot.

Emäsalossa joulukuussa 2017 tapahtuneen luotsiveneonnettomuuden seurauksena kaikkiin nopeisiin veneisiin asennettiin hätäpoistumistiet, jotka tullaan vuonna 2019 lisäämään myös kaikkiin jäissä kulkeviin kuttereihin. Myös riskiarviointeja, työohjeita sekä henkilöstön turvallisuuskoulusta kehitettiin. Vuoden 2018 lopulla tilattiin ensimmäinen itseoikaiseva luotsivene. Finnpilot jakaa kaiken onnettomuudesta keräämänsä tiedon muille alan toimijoille merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi.

Finnpilotilla on vahva rooli tulevaisuuden merenkulun ja väylänavigoinnin kehittämisessä osana laajempaa ekosysteemiä. Toiminnasta kerätään entistä enemmän dataa ja sitä hyödynnetään palvelemaan luotsauksen ja muun toiminnan kehittämistarpeita. Vuoden 2018 aikana jatkettiin strategian mukaisesti voimakkaasti eLuotsaus-palvelukonseptin kehittämistä. Osana eLuotsauksen kehitystä Finnpilot tähtää etäluotsauskokeilun toteuttamiseen vuonna 2020.

Finnpilot Pilotage Oy vuosiraportti 2018 verkossa: http://finnpilotvuosiraportti.fi

Jaa artikkeli