24.03.2023

Väylävirasto vahvistaa merenkulun toimintoja

Väylävirasto on mukana edistämässä yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Merenkulkulaitoksen toimintojen jakamisen jälkeen merenkulun eri toiminnot ovat hajautuneet monille eri valtionhallinnon toimijoille.

Kuva: Arctia

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Väylävirasto huolehtii myös liikenteen palvelutasosta ja osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Avaa iso kaavio.

Väylävirasto on tilaajaorganisaatio, joka vastaa tie-, rata- ja vesiväylistä sekä osallistuu liikennejärjestelmätyöhön edistääkseen kansalaisten sujuvaa liikkumista ja elinkeinoelämän tehokkaita kuljetuksia. Väylävirasto on nyt ryhtynyt kiitettävästi vahvistamaan merenkulun ja vesiliikenteen toimintojaan ja on helmikuussa toteuttanut siihen liittyen organisaatiomuutoksia. Merenkulun ja vesiliikenteen asiat on nyt keskitetty väylänpidon toimialalle , jonka johtajana toimii DI Virpi Anttila. Anttila on toiminut Liikennevirastossa eri tehtävissä vuodesta 2008 alkaen ja Väylävirastossa mm. strategiajohtajana ennen nykyistä tehtäväänsä väylänpidon toimialajohtajana.

Virpi Anttila (vas.) ja Elisa Mikkolainen.

Väylänpidon toimiala vastaa teiden ja ratojen sekä vesiväylien kunnossapidosta sekä tekniikasta ja ympäristöstä. Johtajaksi toimialan vesiväyläosastolle on nimitetty 17.4. alkaen YTM, MBA (Helsingin kauppakorkeakoulu), Elisa Mikkolainen, jonka urapolku on kulkenut Kemira GrowHown laivauspäälliköstä Crystal Poolin 2011-2016 ja Meriaura Groupin 2017-2018 toimitusjohtajaksi. Viimeksi Elisa Mikkolainen on toiminut Baltic Sea Action Groupin merenkulun projektijohtajana.

Vesiväyläosaston merenkulkuyksikön päälliköksi on puolestaan nimitetty yksikön asiantuntijana jo aiemmin toiminut DI Helena Orädd. Hän on valmistunut Aalto yliopistosta 2010, jonka jälkeen hän on toiminut merenkulkukoulutuksensa pohjalta mm. Arctia Oy:ssä sekä Nesteen Tempera-tankkerin vahtiupseerina kunnes siirtyi asiantuntijaksi v 2012 silloiseen Liikennevirastoon. Merenkulkuyksikkö hoitaa mm. talvimerenkulun järjestämisen ja jäänmurtotoiminnot.

Vesiväyläosaston meriväyläyksikön ja sisävesiväyläyksikön päällikköinä jatkavat DI Simo Kerkelä ja DI Tero Sikiö. Uusien vesiväylähankkeiden hankesuunnittelu ja rahoitus sekä urakointi hoidetaan viraston muiden yksiköiden toimesta.

Väylävirastossa toimii linjaorganisaation tukena kolme eri liikennemuotojen johtajaa. He tukevat kukin oman liikennemuotonsa osalta viraston linjaorganisaatiota ja johtoryhmätyöskentelyä, seuraavat laajasti ja yhteen sovittavat tehtäväalueensa asioita ja huolehtivat niistä omaa väylämuotoaan koskevista asioista, joille ei linjaorganisaatiossa löydy omistajaa. Lisäksi liikennemuotokohtaiset johtajat vastaavat tehtäväalueensa kansainvälisestä yhteistyöstä yhteistyössä toiminnansuunnittelu ja johtamisjärjestelmä -osaston kanssa.Vesiliikennejohtana jatkaa merikapteeni Jarkko Toivola, joka on aiemmin toiminut myös viraston merenkulkuyksikön päällikkönä vuodesta 2021 lähtien ja Liikennevirastossa vastaavassa tehtävässä 2011-2016 ja tätä ennen Neste Oyj:ssä mm. hinaajista ja terminaaleista vastanneena johtajana vsta 2000 alkaen. Vuosina 2016-2021 Toivola toimi Alfons Håkans Oy:n varatoimitusjohtajana. Väyläviraston vesiliikennejohtaja koordinoi organisaatiomatriisissa meriliikenteen ja vesiväylien kokonaisuuksia sekä tukee pääjohtajaa ja osallistuu viraston merenkulkualan kansainvälisiin tehtäviin. Merenkulun ja vesiliikenteen kysymyksissä hän on elinkeinoille luonteva kontakti.

Helena Orädd ja Jarkko Toivola.

Maantielauttojen ja saariston yhteysalusliikenne hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Maantielauttaliikenne rahoitetaan osana Väyläviraston perusväylänpidon rahoitusta, mutta yhteysalusliikenteen rahoitus kuitenkin tapahtuu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kautta osana julkisen liikenteen tukia maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman saaristolain määritysten puitteissa. Väylävirasto valmistelee Suomen hakemukset EU:n TEN-T verkon CEF-ohjelmiin.

Väyläviraston (Trafikledsverket, Finnish Transport Infrastructure Agency) pääjohtajana jatkaa VT Kari Wihlman seuraavan viisivuotiskauden 1.1.2023 alkaen.

LVM:n hallinnonalan toinen päävirasto Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom tukee kestävää kehitystä ja vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Virasto on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Se ylläpitää kauppalaivarekisteriä ja hoitaa merikarttapalvelun. Meriliikenteen kannalta tällä hetkellä ehkä merkittävin Traficomin rooli on EU:n ja IMO:n erityisesti päästöjen regulaatiovalmisteluun osallistuminen, ehdotusten käsittely ja valmistelutyöt ministeriölle, joka hoitaa kansainväliset sopimusasiat. Kommunikaatio elinkeinojen kanssa tapahtuu merenkulun ympäristöverkossa, jonka seuraava 81. kokous juuri noista aiheista pidetään tiistaina 28. maaliskuuta Pasilan virastotalossa.

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että Suomen lipun alle siirtyvällä uudella tai käytetyllä aluksella tehdään käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa työsuojeluviranomainen varmistaa, että aluksen työ- ja asuintilat ovat säännösten ja määräysten mukaiset. Nämä tarkastukset kuitenkin hoitaa Aluehallintovirasto.

LVM:ssä toimi aikoinaan elinkeinoelämän ja ministeriön johdon vuorovaikutusta ja ministeriön elinkeinopolitiikan ohjausta varten erityinen merenkulun neuvottelukunta. Sen on ministeriö sittemmin korvannut epäsäännöllisesti koolle kutsuttavalla ministeriön laajan sidosryhmäverkoston kokouksilla, jotka käytännössä ovat lähinnä virkamiesten tiedotustilaisuuksia valmistelussa olevista säädöksistä. Hajautuneessa valtion liikennehallinnossa merenkulun elinkeinopolitiikan kehittäminen ei tänään näyttäisi kuuluvan kenellekään.

Mikko Niini

Jaa artikkeli
portofnaantali