Kehitys vie logistiikkatoimintojen ulkoistamiseen

Meriteollisuudessa tuotteiden koon kasvu ja monimuotoistuminen, lisääntynyt verkostojen hyödyntäminen ja toimituksiin liittyvien täsmällisyys-, laatu- ja muiden vaatimusten tiukkeneminen on asettanut kokonaan uudenlaisia vaatimuksia ja haasteita yritysten logistiikkatoiminnoille.

Projekti: M/V Celebrity Summit Kuvaus: Laivan muutosrakentaminen, Bahama, 2019 Wiiman palvelunkuvaus: Projektin kokonaislogistiikan suunnittelu ja materiaalivirtojen koordinointi, ”On-Site” henkilöstön tarjoaminen valvomaan materiaalitoimituksia telakalle. Rahdin volyymi: 105 konttia, 36 lentorahtia, kokonaisuudessan noin 46 tonnia rahtia.

Samalla näiden toimintojen kriittisyys projektien ja toimitusten hallinnassa on noussut hankkeiden onnistumisen ja kannattavuuden kannalta aivan keskeiseksi. Ei ole siksi yllättävää, että vaatimusten kasvaessa monet yritykset ovat valinneet logistiikkatoimintojensa ulkoistamisen sellaisille yrityksille, jotka ovat erikoistuneet logistiikkatoimintoihin liittyvien palvelujen kehittämiseen, räätälöimiseen ja tuottamiseen yrityksille.

Navigatorilla oli tilaisuus haastatella Heikki Heinosta, joka on Wiima Logistics -yritysryppään (tässä Wiima) yksi kahdesta perustajasta, hallituksen puheenjohtaja ja samalla myös varatoimitusjohtaja.

Wiima on perustettu v. 2010 ja sen molemmilla perustajilla on taustalla pitkähkö ura meriteollisuuden alihankintayrityksessä. Yli 40 % Wiiman liikevaihdosta tulee tänään meriteollisuusalan toiminnasta, joten hyvällä syyllä voidaan todeta, että Wiima on meriteollisuusyritys. Suomessa toimiva emoyritys on Wiima Logistics Oy Turussa.

Yleiskuva toimistosta: etualalla Lauri Heiliö, takana Heikki Heinonen.

Wiiman nopea kehitys jo sinänsä kertoo logistiikkatoimintojen merkittävyyden kasvusta ja erityisesti siitä, että toimintojen ulkoistamiselle on vankat perusteet. Vuonna 2018 Wiiman liikevaihto oli EUR 18 miljoonaa eli kasvu siis kahdeksassa vuodessa nollasta tälle tasolle. Henkilövahvuus on 38, joista Suomessa 17. Vuoden 2019 liikevaihto tulee olemaan tasolla EUR 21 miljoonaa. Yrityksen pääkonttori on Turussa minkä lisäksi Wiimalla on toimipisteet Singaporessa, Shanghaissa, Kuala Lumpurissa, Miamissa ja Tallinnassa. Suomen toimiston asiakkaista iso osa on suomalaisia yrityksiä, mutta konserniin kuuluvien tytäryritysten myynti tulee pääasiassa ulkomaisilta asiakkailta. Lisäksi Wiiman konsernin toimistojen roolituksena on sujuvan globaalin toiminnan varmistaminen kellon ympäri ja paikallisten alihankintaverkostojen kasvattaminen. Avainhenkilöillä on logistiikka-alan koulutus, jota on esimerkiksi Turun alueella saatavissa sekä yliopistotasolla että ammattikorkeakoulutasolla.

Projekti: M/V Mariner of The Seas
Kuvaus: Laivan muutosrakennus, Cadiz, Spain, 2018
Wiiman palvelunkuvaus: Kokonaisvaltainen materiaalivirtojen koordinointi ovelta-ovelle periaatteella.
Rahdin volyymi: 30 Konttia, 25 kumipyörärahtia ja 25 lentorahtia.

Wiima määrittää itsensä käsitteellä ”projektilogistiikan asiantuntijayritys”. Käsite on jonkin verran vähättelevä, sillä yleisesti ottaen Wiima kattaa kokonaisvaltaisesti logistiikkaan liittyviä toimintoja, joita asiakasyritys on aiemmin tyypillisesti hoitanut omalla organisaatiollaan ja omalla työvoimallaan, mutta sen lisäksi on myös toimintoja, jotka sisältyvät esimerkiksi kuljetusyritysten ja huolintaliikkeiden perinteiselle toimialueelle. Projektilogistiikkayritys on logistiikkatoimintojen integraattori. Oleellisia elementtejä ovat kokonaisvaltaisuus, toimintojen integrointi, yhden kontaktin periaate, kaikkien kolmansilta osapuolilta hankittavien palvelujen (kuten kuljetukset) kilpailuttaminen, avoimuus myös ja nimenomaan kaupallisissa kysymyksissä, sitoutumattomuus sekä reaaliaikainen seuranta. Wiimalla on itsekehitetty ohjelmisto, jonka avulla voidaan kaikkia asiakkaan projekteja seurata samasta portaalista. Mm. merirahdit päivittyvät portaaliin reaaliaikaisesti. Sitoutumattomuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että Wiima ei tee eksklusiivisia palvelusopimuksia toimittajien kuten kuljetustyritysten kanssa vaan palvelut poikkeuksetta kilpailutetaan asiakkaan eduksi. Tätä tukee myös yrityksen ohjelmisto, jonka avulla rahdit voidaan kilpailuttaa yhden näkymän kautta.

Asiakasyrityksen kannalta ilmeiset edut verrattuna yrityksen itsensä hoitamaan logistiikkatoimintoon ovat kustannustehokkuus, asioita hoitaa logistiikkatoimintaan koulutettu ja erikoistunut henkilöstö ja ehkä merkittävimpänä yksittäisenä kilpailutekijänä kuormitusvaihteluiden mukanaan tuomien kustannusrasitteiden minimointi. Asiakkailla logistiikkatoimintojen tarpeet vaihtelevat projektien vaatimusten mukaisesti. Suuren asiakasmäärän seurauksena nämä heilahtelut tasoittuvat Wiiman ja vastaavien erikoistuneiden yritysten kuormituksessa.

Toimintakonsepti on kiteytetty käsitteeseen ”4PL” (fourth party logistics), joka kuvaa neljännen tahon integroitua yhteistoimintaa yrityksen logistiikkakentässä. Nämä ovat:

– asiakasyrityksen omat toiminnot (varastointi, sisäiset kuljetukset ym.)
– kuljetusyritysten toiminnot (maa-, meri- ja ilmakuljetukset)
– huolintayritysten toiminnot (perinteiset huolintatoiminnot, tullaus ym.)
– logistiikkatoimintojen kokonaisvaltainen organisointi ja johtaminen – eli siis Wiiman ja vastaavantyyppisten yritysten panos

Niinkuin edellä kerrotusta voi helposti päätellä rajanveto näiden neljän sektorin välillä ei ole välttämättä kovin selvä ja vaihtelee paljonkin yritysasiakkaan tarpeiden ja myös tämän omien resurssien mukaan. Tästä seuraa myös, että esimerkiksi kuljetusyritykset ja huolintayritykset ovat Wiimalle osittain kilpailijoita mutta samalla Wiima on näille yrityksille merkittävä asiakas. Avoimuusperiaate varmistaa sen, että ristiriitoja ei yleensä kuitenkaan synny.

Projekti: M/V Superstar Virgo
Kuvaus: Laivan muutosrakennus, Singapore
Wiiman palvelunkuvaus: Asiakkaan projektimateriaalien lähettäminen charter-lentokoneella. Koko operaation suunnittelu ja koordinointi.
Rahdin volyymi: Charter lentokone, arviolta 60 tonnia materiaaleja.

Wiiman tausta on selkeästi meriteollisuus, jolla sektorilla onkin tänä päivänä kaikkein haastavimmat hankkeet. Nämä liittyvät matkustajalaivojen, erityisesti risteilyalusten uudisrakennuksiin ja muutosprojekteihin (refurbishment, conversion, mid-life refit ym., tässä refit – hankkeet). Suomen meriteollisuuden vahva rooli risteilyalusten rakentamisessa on luonnollisesti antanut pohjan Wiiman laajentumiselle. Ultra-suuren risteilyalusuudisrakennushankkeen vaativuutta kuvaavat seuraavat luvut:

– yhden uudisrakennusaluksen hinta yli 1 mrd EUR
– kevytpaino (laivan ns. omapaino ilman lastia ym.) jopa 100.000 tonnia
– koneteho yhteensä suuruusluokkaa 100 MW (noin 20 % yhden Loviisan ydinvoimalan reaktorin tehosta!)
– telakkayhtiön osuus rakentamisesta (arvonlisäyksestä) suurusluokkaa vain 20 %
– alihankkijoiden/toimittajien osuus arvonlisäyksestä suuruusluokkaa 80 %
– alihankkijoiden/toimittajien määrä suurusluokkaa 1000
-aika laivanrakennussopimuksesta toimitukseen 3,5 vuotta (tänään kuitenkin monesti pitempi johtuen markkinatilanteesta ja sen seurauksena telakoiden kuormitustilanteesta)
– itse rakennusaika telakalla yleensä alle kaksi vuotta
– yhteen alukseen liittyviä hankintoja (hankintasopimuksia) telakkayhtiön ja toimittajien kesken yli 25.000

Erityisen tärkeä vaatimus on sopimuksen mukaisen toimitusajan pitävyys, mikä seuraa siitä, että risteilyvarustamo aloittaa risteilyjen myynnin matkustajille usein jo yli vuoden ennen kuin laiva on sovittu toimitettavaksi. Luvuista voi helposti päätellä, että logistiikkatoiminnot ovat erittäin kriittisiä etenkin, koska hankkeen toteuttamiseen osallistuvien yritysten määrä on valtava.

Projekti: Rikkipesurin toimitus
Kuvaus: Rikkipesurin lähetys Suomesta Shanghaihin, Kiinaan
Wiiman palvelunkuvaus: Koko logistisen kuljetusputken järjestäminen ja koordinointi
Rahdin volyymi: 1 x Rikkipesuri, Paino noin 25 tonnia.

Omalla tavallaan refit – hankkeet ovat logistiikkatoimintojen osalta erilaisia ja vaativampia kuin uudisrakennushakkeet, vaikkakin ne ovat kooltaan huomattavasti pienempiä. Ei tosin mitenkään pieniä, koska suurehkon risteilyaluksen refit – joka tehdään ensimmäisen kerran nykyisin esimerkiksi vain 10 vuotta laivan toimituksen jälkeen – saattaa olla arvoltaan 200 M dollaria eli jopa 30 % alkuperäisen uudisrakennuksen kauppahinnasta. Kriittisyys tulee siitä, että aikajänne on erittäin tiukka, koska laiva on telakalla tyypillisesti vain pari kuukautta. Lisäksi hankkeen organisointi on melkoisesti erilainen kuin uudisrakennusprojektissa, jossa telakka vastaa kokonaisuudesta turnkey – periaatteella. Refit – hankkeissa alihankinnat sovitaan usein suoraan risteilyvarustamon ja toimittajien kesken. Myöskään laivasuunnittelu ei ole samalla tavoin telakan käsissä ja vastuulla kuten uudishankkeissa. Telakoiden rooliksi jää äärimmäisessä tapauksessa vain rakennuspaikan, telakkapalvelusten ja osin työvoiman järjestäminen.

Wiiman asiakkaita meriteollisuudessa ovat telakoiden lisäksi pääasiassa suurehkot alihankkijat, sellaiset, jotka toimittavat telakoille laajoja kokonaisuuksia. Näitä ovat tyypillisimmin sisustussektorin turnkey – toimittajat ja erilaisten koneistokokonaisuuksien toimittajat. Myös telakat näyttävät etenevän logistiikkatoimintojen ulkoistamisessa osana jo vuosikymmeniä jatkunutta telakkatoiminnan yleistä ulkoistamiskehitystä. Merkittävimmät suomalaiset sisustusalihankkijat ovat jo tänään Wiiman asiakkaita, samoin useat laitepakettitoimittajat.

Projekti: M/V Navigator of the seas
Kuvaus: Rahdin konsolidointi ja laivaaminen charter-aluksella. Paldiski, Estonia – Freeport, Bahamas
Wiiman palvelunkuvaus: Projektimateriaalien Euroopan laajuinen konsolidointi charter-alukseen, ja siirto suoraan projektityömaalle. Koko operaation koordinointi ja suunnittelu alusta loppuun
Rahdin volyymi: 1650 kuutiometriä irtolastia ja 6 x 40 ft SO kontteja + 8 x 20 ft SO kontteja.

Logistiikkaulkoistuksen sopimuksissa on huomattavasti erilaisia variaatioita. Sopimukset räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Joustavuus on tässäkin suhteessa oleellista, koska tarpeet vaihtelevat suuresti. Sopimukset voivat olla jatkuvia tai määräaikaisia. Wiiman panos on mahdollista kattaa usealla eri tavalla esimerkkeinä kiinteä kuukausikorvaus, ”työ-yksikkökohtainen” veloitus, prosenttipohjainen laskutus kustannusten päälle, management fee, hyötyjen jako asiakasyrityksen ja Wiiman kesken, asiakkaan saavuttamat säästöt ym. Näiden lisäksi käytetään erityisesti kehityshakkeissa ja toiminnan suunnittelussa myös aikaveloitusta. Ylläesitetty valikoima on niinkään epäsuora esimerkki logistiikkatoimintojen monitahoisuudesta.

Wiiman historia ja nopea kasvu kertovat muutoksista telakkateollisuudessa. Logistiikka-asioiden merkitys on edelleen kasvussa. Niiden ulkoistaminen on luonnollinen jatke yleiselle ulkoistamiskehitykselle. Tarjontakin tulee varmasti kasvamaan, kun tarpeet tiedostetaan teollisuudessa nykyistä kattavammin.

www.wiima.com

Teksti: Eero Mäkinen
Kuvat: Wiima Logistics

Jaa artikkeli
freja