28.11.2022

Luotsi turvaa laivaliikenteen Suomen satamiin kaikissa tilanteissa

”Luotsauslain uudistus on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Navigointi Suomen vaikeakulkuisessa ja ympäristöarvoiltaan ainutlaatuisessa saaristossa vaatii erityisosaamista, jossa luotsaus on keskiössä.”

Meriliikenne on Suomelle välttämättömyys. Suomen kuvalehden artikkelissa Saari nimeltä Suomi (11.11.2022) kirjoitetaan, että kriisioloissa Suomen lipun alla ajavat laivat riittävät vain elintärkeisiin kuljetuksiin. Samassa artikkelissa Huoltovarmuuskeskuksen Vesikuljetuspoolin Juha Savisaaren mukaan tilanne Itämerellä on ennalta arvaamaton ja koko ajan muuttuva eikä voida sanoa mikä on mahdollista ja todennäköistä.

Logistiikan professori Lauri Ojala toteaa Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa luotsauslain uudistukseen liittyvässä huoltovarmuutta tarkastelevassa raportissa (LVM/Logscale 18.8.2022), että merenkulun huoltovarmuuden turvaaminen kaikissa oloissa ja siihen tähtäävien järjestelyiden merkitys tulee korostumaan lähivuosina. Ojalan raportissa arvioidaan merikuljetuskapasiteetin saatavuutta vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Siinä kuitenkin unohdetaan luotsauksen tarkoituksen ja päämäärien tarkastelu ja sen suhde huoltovarmuuteen, joka herättää ymmärrettävästi kysymyksiä.

Luotsauslain uudistus on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Lain valmistelu on tehty kattavasti ja poikkeuksellisen avoimesti. Työtä on joissain kohdin varjostanut aikaisemmat säädösmuutokset, jotka eivät kaikilta osin ole olleet loppuun asti harkittuja. Hallituksen esitys luotsauslaiksi on kuitenkin hyvä kompromissi lukusten eri sidosryhmien tavoitteista. Tärkeää on, että tulevat viranomaismääräykset ja ohjeet vahvistavat lain tarkoituksen toteuttamista.

Suomen ulkomaankaupan kuljetukset mutta myös huoltovarmuus on pitkälti sekä kotimaisten että ulkomaisten merimiesten varassa.

Kansallisen huoltovarmuuden kannalta olisi toivottavaa, että Suomessa olisi elinkelpoisia varustamoita ja vahva oma kauppalaivasto, joka pystyisi tuottamaan huomattavan osan maan kuljetustarpeesta työllistäen kotimaista merityövoimaa. Poikkeusolot ja joissain tapauksissa normaaliolojen häiriötekijät johtavat väistämättä priorisointiin kuljetuksissa. Kauppalaivaston kokoonpanot muuttuvat sekä reititykset vaihtuvat. Tämä tapahtuu riippumatta laivan omistussuhteista tai lippuvaltiosta. On tärkeää muistaa, että luotsauksen merkitys näissä muutostilanteissa korostuu.

Professori Ojalan raportissa todetaan, että Suomen ulkomaankaupan ja huoltovarmuuden toimivuuden varmistamiseksi tarvitaan keinoja, jotka parantavat pätevän henkilöstön saatavuutta. Luotsauslain uudistuksella on saman suuntainen tavoite mutta outoa on se, että valmistelun keskiössä on ollut luotsinkäytöstä vapauttaminen. Alusten luotsinkäytöstä voidaan vapautua tietyin ehdoin, jota kutsutaan lyhenteellä PEC (pilot exemption cetificate). Tämä suuntaus ei ole uusi ja merkillepantavaa tässä on myös suomalaisten merenkulkijoiden työpaikkojen vähentyminen ulkomaisten toimijoiden hyväksi. Onneksi villeimmät yltiöliberaalit tavoitteet ovat viime aikoina laimentuneet. On ymmärretty, että navigointi Suomen vaikeakulkuisessa ja ympäristöarvoiltaan ainutlaatuisessa saaristossa vaatii erityisosaamista, jossa luotsaus on keskiössä. Myös merenkulun merkitys huoltovarmuuden turvaajana on viime vuosina korostunut pandemian ja muuttuneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen myötä. Venäjän arvaamattomuus, on nostanut esille kansallisen turvallisuuden merialueillamme. Varautumisen ja huoltovarmuuden näkökulmasta luotsinkäytöstä vapautetut PEC-henkilöt saattavat muodostua turvallisuusuhkaksi tai ainakin heidän käytettävyytensä vähenee merkittävästi poikkeavissa olosuhteissa.

Pääministeri Sanna Marinin (SD) hallitusohjelman tavoite varmistaa korkeatasoinen osaaminen ja riittävä ammattitaito merialueilla on luotsauslain uudistuksen ytimessä. Hallitusohjelman tavoitteen taustalla on merenkulkijoiden osaamisessa havaitut puutteet. Turvallisuustilanteen muutokset Euroopassa ja Itämeren alueella ovat johtaneet uusiin tilannearvioihin merikuljetusten jatkuvuuden turvaamisessa kaikissa oloissa. Riittävä ammattitaito ja osaaminen kaikissa oloissa Suomen väylästöillä ja saaristossa varmistetaan luotsauksella. Siksi on välttämätöntä ylläpitää riittävä luotsiresurssi jokaisena päivänä.

Antti Rautava

Merikapteeni, luotsi, Hanko

Jaa artikkeli
FREJA