Ulkomaan meriliikenteen lopulliset tilastot vuodelta 2021

Matkustajien määrä jäi kolmasosaan pandemiaa edeltävästä tasosta. Tavaraliikenne säilyi miltei ennallaan.

Ulkomaan merikuljetukset 1970-2021. Lähde: Tilastokeskus, ulkomaan meriliikenne

Tilastokeskus julkaisi tänään lopulliset luvut Suomen viime vuoden ulkomaan meriliikenteestä.

Koronaviruspandemia vaikutti vuonna 2021 edelleen voimakkaasti ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärään, joka ylsi vain 32 %:iin pandemiaa edeltävästä vuoden 2019 tasosta. Tavaroita kuljetettiin ulkomaan meriliikenteessä yhteensä 94,1 miljoonaa tonnia. Kuljetusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 2 %.

Tavaraliikenne säilyi miltei ennallaan

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli 94,1 miljoonaa tonnia. Tästä kauttakulku- eli transitoliikenteen osuus oli 9 % eli 8,2 miljoonaa tonnia. Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, 17,3 miljoonaa tonnia ja toisena öljytuotteita, 10,8 miljoonaa tonnia. Eniten tuodut tavaralajit, kappaletavara ja raakaöljy, vastasivat yhteensä 39 % kaikesta meritse tuodusta tavarasta. Eniten vietiin kappaletavaraa, paperia ja öljytuotteita, jotka muodostavat 44 % kaikesta meriliikenteen tavaraviennistä. Vilkkaimmat tavaraliikenteen satamat olivat Sköldvik, Helsinki, HaminaKotka, Kokkola ja Hanko.

Sköldvikin kuljetukset koostuivat miltei kokonaan öljyyn liittyvistä tuotteista ja kemikaaleista, Helsingin ja Naantalin kuljetukset puolestaan enimmäkseen kappaletavarasta. Kokkolan, Raahen ja Tornion kautta kuljetettiin suurimmaksi osaksi kaivos- ja metalliteollisuuden tuotteita. HaminaKotkan ja Rauman kuljetukset koostuivat enimmäkseen metsäteollisuuden tuotteista.

Ulkomaan merikuljetukset tavaralajeittain 2021. Lähde: Tilastokeskus, ulkomaan meriliikenne

Avaa iso kuva

Lähes kolmannes tavaramäärästä kuljetettiin konteissa ja kuljetusvälineissä

Konteissa kuljetettiin yhteensä 11,4 miljoonaa tonnia tavaraa Suomen satamien kautta vuonna 2021. Määrä oli 4 % vähemmän kuin vuonna 2020. Kuljetettujen konttien määrä oli 0,8 miljoonaa (1,4 miljoonaa TEU-konttia). Konteissa kuljetetun tavaran vienti väheni 5 % ja tuonti väheni 1 % tonneissa mitattuna vuoteen 2020 verrattuna.

Tavaraliikenteen kuljetusvälineissä kuljetettiin tavaraa yhteensä 17,4 miljoonaa tonnia ja kuljetusvälineitä kuljetettiin kaikkiaan 1,21 miljoonaa kappaletta. Tavaraliikenteen kuljetusvälineistä eniten kuljetettiin kuorma-autoja ja kuorma-autojen perävaunuja, yhteensä 1,17 miljoonaa kappaletta. Muita kuljetusvälineitä kuljetettiin 35 200 kappaletta. Kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetettu tavaramäärä oli yhteensä 28,8 miljoonaa tonnia, joka on 31 % kaikesta meriliikenteessä kuljetetusta määrästä.

Kuljetussuorite kasvoi hieman vuodesta 2020

Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite oli vuonna 2021 yhteensä 222,1 miljardia tonnikilometriä. Viennin kuljetussuorite oli 152,7 miljardia tonnikilometriä ja tuonnin 69,4 miljardia tonnikilometriä. Ulkomaan meriliikenteen tuontitavaroista 71 % tuotiin Itämeren alueen valtiosta ja vain 6 % muista kuin Euroopan satamista. Vientitavaroista 50 % vietiin Itämeren alueen valtioihin ja Euroopan satamien ulkopuolelle 18 %. Erot tuonti- ja vientimaissa heijastuvat suoraan kuljetussuoritteeseen. Kuljetussuorite kasvoi 5 % verrattuna vuoteen 2020.

Vienti ja tuonti alueittain 2021. Lähde: Tilastokeskus, ulkomaan meriliikenne

Avaa iso kuva

Kauttakulkuliikenne oli edelleen vahvasti vientipainotteista

Kauttakulkuliikennettä eli transitoliikennettä kulki Suomen satamien läpi 8,2 miljoonaa tonnia. Suurin osa tästä oli vientitransitoa, 7,6 miljoona tonnia. Tuontitransitoa oli 0,6 miljoonaa tonnia. Vientitransitosta suurin osa on malmeja ja rikasteita, lannoitteita, kemikaaleja sekä kivihiiltä ja koksia. Nämä tavararyhmät muodostavat 96 % vientitransitosta. Tuontitransitosta kaksi kolmasosaa on kappaletavaraa. Transitoliikenteen määrä väheni 2 % verrattuna vuoteen 2020. Vientitransiton määrä väheni 3 % ja tuontitransiton määrä kasvoi 12 %.

Pandemia vaikutti edelleen voimakkaasti ulkomaan meriliikenteen matkustajamääriin

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuonna 2021 yhteensä 6,2 miljoonaa henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 3,2 miljoonaa henkilöä ja Suomen ja Ruotsin välillä 2,9 miljoonaa henkilöä. Meriliikenteessä kuljetetuista matkustajista 98 % matkasi Viroon ja Ruotsiin kulkevilla reiteillä. Suomen ja Saksan välillä kuljetettiin 0,1 miljoonaa matkustajaa. Suomen ja Venäjän välillä ei kuljetettu lainkaan matkustajia, kun vuonna 2020 matkustajia oli vielä hieman. Matkustajamäärä väheni 7 % vuoteen 2020 verrattuna. Kuitenkin pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tasosta matkustajia oli vain 32 %. Vuonna 2021 Suomeen saapui 21 432 ulkomaalaisten risteilyalusten matkustajaa, kun vuonna 2020 heitä ei saapunut lainkaan. Matkustajien henkilöautoja kuljetettiin vuonna 2021 kaikkiaan 1,3 miljoonaa kappaletta ja linja-autoja 9 160 kappaletta. Matkustajien henkilöautojen kuljetukset kasvoivat 1 % vuoteen 2020 verrattuna, mutta vuoteen 2019 verrattuna määrä oli vain 60 %. Linja-autojen kuljetuksissa kasvua oli 11 %, mutta pandemiaa edeltävästä tasosta määrä oli kuitenkin vain 23 %.

Saimaan kanavan kuljetusmäärät pysyivät lähes ennallaan

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 1,2 miljoonaa tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä. Ulkomaan liikenteessä olevilla aluksilla kuljetettiin eniten raakapuuta, yhteensä 0,5 miljoonaa tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä 0,3 miljoonaa tonnia. Saimaan kanavan kuljetukset kasvoivat 3 % verrattuna vuoteen 2020.

VA

Jaa artikkeli
portofnaantali