UNECE:n suosituksenomainen lastinkuljetusyksiköiden pakkausohjeiden päivitystyö käynnistyi

CTU-säännöstö käsittää kokonaisvaltaisesti lastinkuljetusyksiköiden kansainväliset pakkausohjeet merellä ja maalla tapahtuvalle turvalliselle kuljetukselle. Asiasta kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään osallistumaan valmistelutyöhön.

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio UNECE:n suosituksenomainen CTU-säännöstö (IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units) käsittää kokonaisvaltaisesti lastinkuljetusyksiköiden kansainväliset pakkausohjeet merellä ja maalla (maantie ja rautatie) tapahtuvalle turvalliselle kuljetukselle. Säännöstössä annetaan erityisesti kattavat ohjeistukset lastin kiinnitykseen ja tuentaan lastinkuljetusyksikössä.

Noin kymmenenvuoden jälkeen lastinkuljetusyksiköiden pakkausohjeiden suosituksenomaisen CTU-säännöstön päivitystyö on päätetty jälleen aloittaa. Ensimmäinen asiantuntijaryhmän epävirallinen kokous pidettiin toukokuussa ja seuraava epävirallinen kokous on tarkoitus järjestää viikolla 38.

Maamme teollisuuden, toiminnanharjoittajien ja hallinnon edustajia sekä muita CTU-säännöstön asiakokonaisuudesta kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään osallistumaan valmistelutyöhön sekä resurssien salliessa osallistumaan seuraavaan CTU-säännöstön epäviralliseen kokoukseen syyskuussa.

CTU-säännöstö käsittää merikuljetuksen lisäksi maantie- ja rautatiekuljetuksen ja kaikista näistä eri kuljetusmuodoista toivotaan asiantuntemusta työn kehittämiseksi.

Tiivistelmä ensimmäisen kokouksen keskeisestä sisällöstä

Kokoukseen osallistui päivien aikana 25-28 asiantuntijaa UNECE:n jäsenvaltiosta sekä kahdeksasta eri järjestöstä. Kokous oli luonteeltaan epävirallinen. Kokouksen tarkoitus oli valmistella CTU-säännöstön päivityskokonaisuuden tulevaa työtä päätehtävinään:

(i) arvioida, mitkä CTU-säännöstön asiakohdat on priorisoitava tulevassa päivitystyössä
(ii) harkittava CTU-säännöstön mahdollista mobiilisovelluksen tuottamista ja käyttöönottoa

(i) CTU-säännöstön asiakohtien priorisointi

Lähtökohdiksi CTU-säännöstön päivittämiseen UNECE:n ja sihteeristön toimesta oli valittu seuraavat teemat:
– menetelmien ja tapojen valinta lastin kiinnittämiseksi ja kuorman jakautumisen laskemiseksi
– vaarallisten aineiden irtolastikontit,
– kitkakertoimien määrittämisen uudistustyö,
– pakkaajien ja kuljettajien velvollisuudet,
– Quick Lashing Guide-oppaan päivitys uuden eurooppalaiseen standardiin mukaisesti

Tämä lisäksi päätettiin käsitellä Venäjän ehdotusta rautatieliikenteessä kuljetettavien lastinkuljetusyksiköiden kiinnitykseen sekä seuraavista asioista:
a) pakkaus: pakkauksen vakavuus, yksikkökuormat, pakkaustodistukset ja ympäristökuorimitus,
b) irtolastit: yleisesti irtolastit kontissa ja erityisesti vaaralliset aineet,
c) nestemäiset lastit
d) kompaktien kuormien peittäminen ja kiinnittäminen, kuormituksen jakaantuminen
e) kaasulla desinfionti: tuhoeliöiden torjunta, erityisesti puutuotteet ja -tarvikkeet,
f) kuljetusketjun osapuolien vastuut ja rahtikirjat,
g) kylmäkontit: pakkaaminen ja kuormanvarmistus.
Sovittiin, että edellä mainituista asiakohdista tulisi keskustella tarkemmin tulevissa kokouksissa ehdotusten pohjalta – osa tiettyjen ehdotusten toimittamisesta sovittiin jo joistakin asiakokonaisuuksista. Edelleen seuraavissa kokouksissa tarkemmin tähdennetään, mitkä asiakokonaisuudet tullaan priorisoimaan jatkotyöskentelyä varten.

(ii) CTU-säännöstön mobiilisovellus

Lähtökohtaisesti CTU-säännöstön mobiilisovelluksen tulisi palvella kahta toimintoa:
(i) tarjota nopea ja käyttäjäystävällinen pääsy säännöstössä kuvattuihin ja selitettyihin asiakohtiin ja
(ii) kerätä teollisuudelta tietoja lastin pakkaamisesta ja kuljettamisesta sekä tarjota kirjasto havainnollisin esimerkein asianmukaisista sekä vääristä lastausvaihtoehdoista.

Etujärjestöt Container Owners Association, Global Shippers Forum, ICHCA International, TT Club ja World Shipping Council muistuttivat, että ovat tuottaneet CTU-säännöstön pikaoppaan konttien pakkausten tarkastuslistaukseen.

Päätettiin, ettei mobiilisovellusta varten CTU-koodia pitäisi muuttaa tai sen tekstiä pitäisi tarkistaa. Sen sijaan tulisi kehittää sopivat tekniset toimet, joka mahdollistaisivat minkä tahansa
yksittäisen asian linkityksen tehokkaasti CTU-säännöstön vastaaviin asiakohtiin ja sen suosituksiin. Edelleen ehdotettiin hakutoimintojen kehittämistä avainsanoista, tarkistuslistoista ja
käytäntöjen yhdistämisestä sekä sidosryhmien rooleista ja vastuista. Lisäksi ehdotettiin, että mobiilisovelluksen ensimmäisessä testivaiheessa siihen voisi sisällyttää linkkejä tavallisimpiin
tunnistettuihin eniten turvallisuusongelmia aiheuttaviin lastiesimerkkeihin.

Käytännöntoteutuksen yhdeksi vaihtoehdoksi esitettiin CTU-säännöstön aihepiiristä kiinnostuneiden oppilaitosten kilpailuttamista mobiilisovelluksen laatimiseksi. Sihteeristöä pyydettiin
selvittämään, olisiko tällaisen kilpailutuksen järjestäminen mahdollista ja Yhdistyneiden Kansakuntien sääntöjen mukaista. Osallistujat sopivat lisäksi, että puitekaavio projektin laajentamiseksi sovelluskehitystä varten laaditaan ja siitä edelleen keskustellaan seuraavassa kokouksessa. Sihteeristöä pyydettiin työskentelemään ja valmistelemaan eri tahojen kanssa sekä laatimaan ensimmäinen luonnos puitekaaviosta.

CTU-säännöstön mobiilisovellusta käytännönsoveltamisen toteuttamista tullaan jatkamaan tulevissa kokouksissa.

Kokouksen tausta ja aihepiiri

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio UNECE:n suosituksenomainen CTU-säännöstö
(IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units) käsittää kokonaisvaltaisesti lastinkuljetusyksiköiden kansainväliset pakkausohjeet merellä ja maalla (maantie ja
rautatie) tapahtuvalle turvalliselle kuljetukselle. Säännöstössä annetaan erityisesti kattavat ohjeistukset lastin kiinnitykseen ja tuentaan lastinkuljetusyksikössä. Säännöstön viralliset kieliversiot ovat englanti, ranska, espanja, venäjä, kiina, saksa, arabia. Säännöstön edellisestä päivitystyöstä on kulunut noin kymmenen vuotta Suosituksenomaisen CTU-säännöstön päivitys hyväksyttiin sovellettavaksi meriliikenteeseen vuonna 2014 IMO:ssa (MSC.1/Circ. 1497). Lisäksi varsinaiseen säännöstöön sisällyttämätön informatiivinen lisämateriaali on julkaistu (MSC.1/Circ. 1498).

Asian käsittelyn seuraava vaihe ja valmistautuminen seuraavaan tämän ryhmän kokoukseen

Noin kymmenenvuoden jälkeen lastinkuljetusyksiköiden pakkausohjeiden suosituksenomaisen CTU-säännöstön päivitystyö on päätetty aloittaa. Seuraava järjestyksessään toinen epävirallinen kokous on tarkoitus järjestää viikolla 38 (20.-24.9.2021, todennäköisimmin torstaiperjantaina 23.-24.9.) etäkokouksena kahtena päivänä neljän tuntia kestävänä etäkokouksena Webex-alustalla.

Maamme teollisuuden, toiminnanharjoittajien ja hallinnon edustajia sekä muita CTU-säännöstön asiakokonaisuudesta kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään osallistumaan valmistelutyöhön sekä resurssien salliessa osallistumaan seuraavaan CTU-säännöstön epäviralliseen kokoukseen syyskuussa. CTU-säännöstö käsittää merikuljetuksen lisäksi maantie- ja rautatiekuljetuksen ja kaikista näistä eri kuljetusmuodoista toivotaan asiantuntemusta työn kehittämiseksi.

Lisätietoja: Jyrki Vähätalo, FT (radiokemia) erityisasiantuntija, Alustekniikka ja meriympäristö -yksikkö, Traficom

jyrki.vahatalo(at)traficom.fi

Jaa artikkeli
Freja