05.08.2022

Satamaliitto: Esitys uudeksi luotsauslaiksi hävittäisi satamaluotsauksen

Satamaliitto haluaa säilyttää satamaluotsauksen käsitteen myös uudessa laissa.

Näkymä Finnlinesin laivan kannelta Helsingin Vuosaaren satamaan. Kuva: Jukka Merenluoto

LVM esittämässä luotsauslain uudistuksessa luotsinkäyttövelvollisuus ei koskisi pelkästään satamien vesiväyliä vaan kaikkia vesialueita. Näin pyritään lisäämään alusliikenteen turvallisuutta ja toimijoiden tasapuolista kohtelua. Samalla muutos hävittäisi nykyisen satamaluotsauksen määrittelemällä satamien vesialueet yleisen luotsinkäyttövelvollisuuden piiriin. Satamille myönnettäisiin kuitenkin pysyvä poikkeuslupa.

Satamaliitto haluaa säilyttää satamaluotsauksen käsitteen myös uudessa laissa. Se on antanut luotsauslain muutosesityksestä lausuntonsa, jossa todetaan muun muassa seuraavaa:

”Suomen Satamaliitto katsoo, että uudessa luotsauslaissa tulee jatkossakin olla erillinen satamaluotsauksen käsite ja sen määrittely sekä tätä vastaavasti satamayhtiöllä tulee olla jatkossakin oikeus disponoida satamaluotsauksesta. Satamayhtiöllä tulee edelleen voida olla oikeus antaa poikkeus luotsikäytöstä sataman alueella. Suomen Satamaliitto ry ei hyväksy satamaluotsauksen disponointia siirrettäväksi yksityisoikeudelliselta satamayhtiöltä annettavaksi yksinoikeudella laissa määritellylle (yksityisoikeudelliselle) luotsausyhtiölle.”

”Satamaluotsauksesta määrääminen, disponointi, tulee säilyttää satamayhtiöllä siitä huolimatta, että HE 6§:n myötä tuodaan satamayhtiölle toistaiseksi voimassa oleva poikkeus siirrätyttää aluksia, myös huoltoaluksia, satamarakenteiden ja sataman osien välillä ilman luotsinkäyttövelvollisuutta.”

Lupaprosessien todetaan myös kaipaavan selventämistä ja lisäksi korvausvastuiden osalta kaivataan kohtuullistamista.

”HE luotsauslaiksi 6§ mukaisesti korvausvastuu satamayhtiölle määriteltäisiin ja rajattaisiin samalla tavalla kuin luotsausyhtiön osalta on tilanteissa, joissa luotsauksesta syntyy vahinkoa toiselle osapuolelle (20§). Vahingon maksimimääräksi on määritelty 100.000 euroa. Korvausmäärän kohtuullistamisessa tulee luonnollisesti huomioida myös se seikka, että moni Suomen satamayhtiö on voimavaroiltaan pieni yritys.”

Satamaliiton lausunnossa nostetaan esille myös luotsausmaksu ja etäluotsauksen vaatimat investoinnit.

”Luotsausmaksu olisi tulevaisuudessakin sidottu sekä aluksen nettovetoisuuteen ja todellisen luotsatun matkan määrään. Tähän ei virkavalmistelussa ehdoteta muutosta. Suomen Satamaliitto ry haluaa nostaa esille sen, että nykymuotoinen hinnoittelurakenne kohtelee erimittaisten väylien satamien asiakkaita eri tavoin ja siten omalta osaltaan ohjaa asiakkaita niiden satamien asiakkaiksi, joiden luotsausmaksu on kilpailukykyisempi lyhyemmän väylän vuoksi.”

”Jatkossakin etäluotsaukseen luvan voisi saada vain viideksi vuodeksi, ja siten, että lupa voitaisiin uudistaa. Koska myös satamayhtiö sitoutuu pysyviin investointeihin etäluotsauksen käynnistyessä, mainittu viiden vuoden määräaika on liian lyhyt kannustamaan älyinvestointeihin. Hyvin ja tehokkaasti toimiessaan etäluotsauksen tulisi voida olla pysyvä järjestely regulaation näkökulmasta.”

Satamaliitto toistaa lopuksi kantansa luotsauksen avaamisesta kilpailulle.

” Lain kokonaisuudistus ei tällä kertaa esitä muutosta luotsauspalvelumarkkinoiden avaamiseksi valtionyhtiön ohella muiden laissa listatut kriteerit täyttäville tahoille. Suomen Satamaliitto ry toistaa aiemminkin esittämänsä näkemyksen siitä, että luotsauksen osaamisen ja turvallisuuden kriteerien ollessa riittävän yksityiskohtaisesti kirjatut laissa, palvelumarkkinan avaaminen olisi juridis-teknisesti mahdollista toteuttaa sitä haluaville kaupallisille toimijoille. Satama-alalla on yksittäisiä satamayhtiöitä, jotka ovat osoittaneet vahvaa kiinnostustaan niin etäluotsaukseen kuin ylipäätään tarjoamaan luotsauspalveluja markkinoilla.”

Vaula Aunola

Satamaliiton kannanotto: Esitys uudeksi luotsauslaiksi hävittäisi satamaluotsauksen

Jaa artikkeli
portofnaantali